અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
Chris S
11:26
10
356
Are there any news about DVX4?    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3... 4)
mikhailo
Oct 12
45
3,683
16
537
N/A
11:15
2
88
2
178
1
57
What keyboard is the best for a translator ?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Lian Pang
Nov 14
18
976
5
347
Jared Tabor
સાઇટ કર્મચારીઓ
17:47
Comunican
Nov 13
3
178
Comunican
Nov 13
5
188
1
65
3
158
miran
14:30
3
140
0
49
4
232
5
358
0
45
7
595
Egmont Schröder
Apr 24, 2017
12
990
Contract with non-disparagement clause    (પાના પર જાઓ 1, 2... 3)
30
1,126
Studio 2014 won't find matches in TM, why?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Joanna Ryzenweber
Jan 23, 2014
21
7,931
0
65
1
163
7
693
ph-b
Oct 19
5
452
0
69
4
334
10
726
IDI
Nov 15
0
81
IDI
Nov 15
6
9,119
5
378
MollyRose
Nov 10
8
916
3
287
1
185
8
1,661
0
84
N/A
Nov 15
1
91
Thayenga
Nov 15
SDL Trados Studio 2019 is here    (પાના પર જાઓ 1... 2)
SDL_Dan
Jul 26
22
4,081
泰晤士(TIMES)四合院儿    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177... 178)
QHE
May 4, 2014
2,662
1,241,703
0
140
N/A
Nov 10
3
165
3
197
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search