અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
0
12
What do you think of my logo?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
20
2,231
bartelby
Jun 15, 2016
3
690
LDWCT
21:10
3
112
8
679
1
58
Mudem
Nov 11
6
416
Dimmo
07:50
2
96
N/A
15:46
1
30
Netflix Hermes test    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24... 25)
361
192,479
Kevin Dias
સાઇટ કર્મચારીઓ
02:26
4
137
Kevin Dias
સાઇટ કર્મચારીઓ
14:13
0
332
3
120
What is your opinion on XTM Cloud CAT tool?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Wolfestone
Feb 10, 2011
22
9,815
pbrown
Nov 20
9
368
pbrown
12:23
2
338
Chris S
11:01
The humble but important profile tagline    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Enrique Manzo
સાઇટ કર્મચારીઓ
Nov 13
26
2,042
泰晤士(TIMES)四合院儿    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158... 159)
QHE
May 4, 2014
2,375
924,085
QHE
03:35
Is $0.07/word too high? What rate can be mostly accepted?    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
Caroline717
Dec 2, 2016
121
13,415
Kevin Dias
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 20
1
423
Kevin Dias
સાઇટ કર્મચારીઓ
02:18
Kevin Dias
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 20
17
1,676
Kevin Dias
સાઇટ કર્મચારીઓ
02:12
Adnan Özdemir
Jul 7, 2013
159
86,661
Ethic dilemmas for interpreters    (પાના પર જાઓ 1... 2)
21
1,729
Cilmara
Nov 21
15
954
0
50
3
236
Tatiana Dietrich
સાઇટ કર્મચારીઓ
Sep 28
24
2,224
Tatiana Dietrich
સાઇટ કર્મચારીઓ
Nov 21
sandra-m
Nov 21
3
802
茶馆 : 所有"无关紧要的"话题    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136... 137)
xxxchance
Jul 31, 2003
2,040
1,609,627
2
84
Agence : grille de remise pour chiffre d’affaires    (પાના પર જાઓ 1... 2)
20
1,897
Tatiana Dietrich
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 17
6
902
Tatiana Dietrich
સાઇટ કર્મચારીઓ
Nov 21
14
1,688
0
56
2
121
2
248
CHelle
Nov 21
4
188
6
247
Jhong
Nov 20
3
135
Jhong
Nov 21
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search