સાધનો


ProZ.com માં ઉપલબ્ધ સાધનોનો સાર


અનુવાદકો માટે ભરતિયાં

સરળતાથી ભરતિયાં બનાવો, મોકલો, અને ઑનલાઇન નજર રાખો.


અનુવાદક જૂથ ખરીદી (TGB)

CAT સાધનો અને અન્ય સોફ્ટવેર ખરીદી કરનાર અનુવાદકો માટે નીચા ભાવ મેળવવા અને જૂથ ખરીદી દ્વારા નોંધપાત્ર બચત કરવા TB એક સાધન છે.


દર કેલ્ક્યુલેટર

તમે દાખલ કરેલ ધારણા પર આધારિત, આ સાધન તમને તમારી ઇચ્છિત આવક પ્રાપ્ત કરવા માટે જે સરેરાશ દર રાખવો જોઈએ તેની ગણતરી કરે છે. કોઇ પણ બજારમાં અથવા ખાસ વિસ્તારમાં, ચાલુ દર વધારે હોઈ શકે છે તે ધ્યાનમાં રાખો.


ProZ.com API

Bring the power of the world's largest freelance translator network to your application
Whether you are developing a CAT tool, translation marketplace, or a language-related application - integrating ProZ.com's API will help you power and enhance it. ProZ.com's API can also help if you are translation agency looking to automate tasks you are currently doing manually on ProZ.com.Other tools


સમુદાય દર

સરેરાશ ProZ.com દર માહિતી જુઓ, અથવા તમારા પોતાના દરની ગણતરી કરો.


એકમ પરિવર્તક

સરેરાશ ProZ.com દર માહિતી જુઓ, અથવા તમારા પોતાના દરની ગણતરી કરો.

તાપમાન (સેલ્સિયસ અને ફેરનહીટ), અંતર (ફુટ, મીટર, વગેરે) અને વધુના એકમોને રૂપાંતરિત કરો.સાઇટ વિહંગાવલોકન

ProZ.com ઉપર ઉપલબ્ધ સવલતો પર ઉડતી નજર
All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search