અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા Turn social sharing on.
Like 14

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
Kevin Dias
સાઇટ કર્મચારીઓ
Apr 30
139
8,807
MemoQ delivering totally wrong analysis    (પાના પર જાઓ 1... 2)
15
553
N/A
Apr 11
14
236
4
443
DZiW
May 15
5
444
0
26
Drew MacFadyen
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 18, 2017
7
1,318
4
292
13
476
Lian Pang
May 20
9
625
M.Phili
12:17
4
116
3
99
最近の翻訳料金    (પાના પર જાઓ 1... 2)
HelioJP
Apr 25, 2010
25
33,911
0
13
53
4,187
0
34
1
100
Improvements to the invoicing tool    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
Jason Grimes
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 29, 2013
128
29,590
megmullan
May 16
7
877
orne82
May 18
3
120
1
78
enrfer
05:27
Oum ayoub
May 15
2
96
0
44
Like - Share buttons    (પાના પર જાઓ 1, 2... 3)
35
12,454
Whiz
May 21
0
66
Whiz
May 21
说说机器翻译    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3... 4)
Rocky Stone
Jul 15, 2013
54
7,359
ysun
May 21
Da Han
May 19
10
423
pkchan
May 21
AudreyOBM
May 19
1
103
Aspena
May 14, 2004
8
128,808
Hay Max
May 21
难翻的词 (The English words that are very difficult to translate into Chinese)    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... 33)
Zhoudan
Feb 2, 2008
493
137,712
ysun
May 21
Xiao Chen
May 21
0
55
Xiao Chen
May 21
GDPR: cosa comporta per noi traduttori?    (પાના પર જાઓ 1, 2... 3)
33
1,764
1
122
Tatiana Dietrich
સાઇટ કર્મચારીઓ
May 21
Lucia Leszinsky
સાઇટ કર્મચારીઓ
May 16
9
873
Lucia Leszinsky
સાઇટ કર્મચારીઓ
May 21
radruz
Aug 9, 2013
4
1,603
N/A
May 8
3
140
2
93
0
94
3
320
Seula Yun
Nov 14, 2017
5
345
6
380
magwal
May 20
0
57
magwal
May 20
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


BaccS – Business Accounting Software
Modern desktop project management for freelance translators

BaccS makes it easy for translators to manage their projects, schedule tasks, create invoices, and view highly customizable reports. User-friendly, ProZ.com integration, community-driven development – a few reasons BaccS is trusted by translators!

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search