અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
旅游见闻 Travel Broadens One's Mind    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... 22)
David Shen
Nov 25, 2006
315
142,459
Are there any news about DVX4?    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3... 4)
mikhailo
Oct 12
46
3,702
Chris S
11:26
10
373
16
539
N/A
11:15
2
90
2
179
1
60
What keyboard is the best for a translator ?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Lian Pang
Nov 14
18
981
5
349
Jared Tabor
સાઇટ કર્મચારીઓ
17:47
Comunican
Nov 13
3
179
Comunican
Nov 13
5
189
1
68
3
161
miran
14:30
3
142
0
50
4
232
5
358
0
45
7
595
Egmont Schröder
Apr 24, 2017
12
990
amelie08
Nov 14
8
329
Contract with non-disparagement clause    (પાના પર જાઓ 1, 2... 3)
30
1,126
Studio 2014 won't find matches in TM, why?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Joanna Ryzenweber
Jan 23, 2014
21
7,931
0
65
1
163
7
693
ph-b
Oct 19
5
452
0
69
4
334
10
726
IDI
Nov 15
0
81
IDI
Nov 15
6
9,119
5
378
MollyRose
Nov 10
8
916
3
287
1
185
8
1,664
0
84
N/A
Nov 15
1
91
Thayenga
Nov 15
SDL Trados Studio 2019 is here    (પાના પર જાઓ 1... 2)
SDL_Dan
Jul 26
22
4,082
泰晤士(TIMES)四合院儿    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177... 178)
QHE
May 4, 2014
2,662
1,241,705
0
148
N/A
Nov 10
3
165
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »
Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search