તકનીકી મંચ »

General technical issues

 
Subscribe to General technical issues Track this forum

નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+
   વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
(વ્યુ)
અદ્યતન પોસ્ટ
 MemoQ 8.+ performance - scrolling up and down oh so tortuously slow
7
(201)
 Inclusive-format topic: Amazing synonym/thesaurus AutoHotkey script: SynonymLookup.ahk (with screencast on YouTube)
4
(619)
DZiW
Nov 9
 How to create ‘deltas’ or ‘diffs’ from two TMXs?
3
(348)
 Microsoft online termbase not working... your info??
C. Mouton
Oct 27
4
(452)
 Inclusive-format topic: Any views on PROMT 12 or 18/19 vs latest versions of TRADOS or MemSource for a freelancer?
0
(390)
 Manually adding line breaks at every N number of characters
0
(146)
 encryption
4
(775)
 Punctuation problem with MS Word
14
(5,727)
 Advice on an iMac
11
(1,690)
 Linking Project History to WWA
1
(848)
 Smartling...
0
(450)
 Is there any method or software to extract same and similar sentences (segments) from a file?
3
(319)
 Extract measurements from text and convert from metric to US customary?
3
(468)
IanDhu
Jul 10
 Is this writing speed possible?
jjacek
May 23
3
(587)
jjacek
May 24
 text editor with Unicode support : looking for recommendations
10
(485)
 use of regular expressions on Textpad
1
(226)
 Framemaker & Slovenian -- c-Hachek/caron?
0
(192)
 framemaker files
6
(305)
 Somebody wrote a post under my name/profile! (site staff: issue addressed)
2
(1,517)
 Problems sending emails to UK
PCovs
Jan 15, 2010
7
(4,281)
woody210
Jan 12
 Viewing IDML files
John Fossey
May 17, 2017
10
(4,434)
 Can you recommend a laptop?
SusieSmith
Dec 15, 2017
13
(7,751)
Michael Beijer
Dec 15, 2017
 Preview pane glitch: photo displays upside down
cranium
Dec 6, 2017
6
(1,220)
cranium
Dec 6, 2017
 Help identify unknown hyphen character
Samuel Murray
Nov 26, 2017
7
(555)
Thomas T. Frost
Nov 26, 2017
 My laptop insists on being connected to the Internet
Sheila Wilson
Nov 15, 2017
8
(3,549)
Sheila Wilson
Nov 16, 2017
 convert .po to .xls/.csv/.tmx
Jan Truper
Nov 11, 2017
6
(3,217)
Jan Truper
Nov 11, 2017
 How to run Heartsome TMX editor with Java 9?
Michael Beijer
Oct 3, 2017
2
(784)
 Formatting: How to deal with images
5
(1,111)
 Word crashed and now I cannot open the file anymore
Manuela Junghans
Jul 6, 2017
4
(748)
Tony M
Jul 6, 2017
 Translating within images
4
(1,022)
 Website word count in 2017
TLE2015
May 31, 2017
2
(970)
Axelle H.
May 31, 2017
 How to convert Xliff into Excel and then back to Xliff?
Comms
Nov 7, 2008
7
(20,542)
Silvio Picinini
May 11, 2017
 Editing PDF files    ( 1... 2)
Firas Allouzi
Apr 15, 2017
22
(80,481)
mk_lab
Apr 20, 2017
 How to paste a screenshot in this forum?
Lenart
Mar 15, 2017
14
(839)
Lenart
Mar 16, 2017
 How to install SDL Trados in iMac
Secilia Njau
Mar 15, 2017
4
(830)
Mario Chavez (X)
Mar 16, 2017
 TransStudio 4 only displays upper part of segment
Vladimir Lukes
Mar 6, 2017
0
(500)
Vladimir Lukes
Mar 6, 2017
 Popping sound coming out of PC speakers
Reed James
Feb 2, 2017
5
(1,049)
Natalie
Feb 4, 2017
 Locked out of brand new PC
Nicholas Stedman
Oct 28, 2015
14
(1,564)
DZiW
Dec 27, 2016
 Help!! WPML in Worpress: how to insert translated Swift Slider into the Web page editor correctly
ceidenbenz
Nov 23, 2016
0
(788)
ceidenbenz
Nov 23, 2016
 IATExtract.jar
Erik Freitag
Nov 21, 2016
8
(1,154)
Kevin Clayton, PhD
Nov 23, 2016
 What is going on with auto prediction programs?    ( 1... 2)
LilianNekipelov
Aug 28, 2016
19
(3,597)
Mirko Mainardi
Aug 28, 2016
 Express Scribe Question
James Hodges
Jun 9, 2016
3
(940)
Max Deryagin
Jun 9, 2016
 Android apps on ChromeBooks
0
(1,048)
 Google Translate API- 403 "daily limit exceeded"
jyuan_us
May 10, 2016
3
(2,521)
LegalTransform
May 11, 2016
 Help!!! working with RESX files
DannaRoz
Apr 3, 2016
2
(828)
Selcuk Akyuz
Apr 4, 2016
 Pages going back to page one and writing erased
LilianNekipelov
Mar 26, 2016
9
(1,301)
Michael Beijer
Mar 28, 2016
 Shortcut to paste unformatted text?
Lori Cirefice
Mar 22, 2016
11
(1,462)
Michael Beijer
Mar 26, 2016
 Re-format PDF exported as images
DZiW
Mar 10, 2016
1
(632)
DZiW
Mar 13, 2016
 Looking for an authoring tool for STE
2
(926)
 Issues logging in for Netflix project
Hermano Melo
Feb 21, 2016
1
(1,251)
Shai Navé
Feb 21, 2016
નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search
માત્ર નોંધેલા વપરાશકારોને મંચનું ઇ-મેઇલ ટ્રેકીંગ ઉપલબ્ધ છે


WordFinder Unlimited
For clarity and excellence

WordFinder is the leading dictionary service that gives you the words you want anywhere, anytime. Access 260+ dictionaries from the world's leading dictionary publishers in virtually any device. Find the right word anywhere, anytime - online or offline.

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search