વિષયના પાનાઓ:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214] >
Off topic: 唱歌吧......(Sing, Sing a Song...)
દોર પોસ્ટ કરનાર: Wenjer Leuschel
Joyce Curran  Identity Verified
Local time: 22:37
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
+ ...
心中的玫瑰 Jul 14, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=UTemS7mDnYw&feature=related]

Direct link Reply with quote
 
Joyce Curran  Identity Verified
Local time: 22:37
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
+ ...
因为有你 Jul 14, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=fSgza0OFqGM&feature=fvw

Direct link Reply with quote
 

pkchan  Identity Verified
યૂનાઇટેડ સ્ટેટસ્
Local time: 17:37
સભ્ય (2006)
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
+ ...
Somewhere Jul 16, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=hajxr8rMAtI&feature=fvst
http://www.youtube.com/watch?v=Lsmz6guLYcg
http://www.youtube.com/watch?v=emuVLVylBiA
http://www.youtube.com/watch?v=oRmUflZ3bBI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=-BQMgCy-n6U
http://www.youtube.com/watch?v=80-DtChQ39U
Someday, somewhere
Well find a new way of living
Will find a way of forgiving
Somewhere...
Theres a place for us
Somewhere a place for us
Peace and quiet and open air
Wait for us
Somewhere
Theres a time for us
Someday therell time for us
Time together and time to spare
Time to learn, time to care
Someday, somewhere
Well find a new way of living
Will find theres a way of forgiving
Somewhere... somewhere... somewhere...
Theres a place for us
A time and a place for us
Hold my hand and were half way there
Just hold my hand and Ill take you there
Somehow...
Someday, somewhere...

[修改时间: 2009-07-16 02:39 GMT]


Direct link Reply with quote
 

pkchan  Identity Verified
યૂનાઇટેડ સ્ટેટસ્
Local time: 17:37
સભ્ય (2006)
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
+ ...
Speak Softly Love Jul 16, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=KXVQX6HGVy0
http://www.youtube.com/watch?v=PQBW6G0hSrs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=9hQAO8QTnG8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=zMGE8pks9UE
http://www.youtube.com/watch?v=DuvDXJOshUw

Speak softly, love and hold me warm against your heart
I feel your words, the tender trembling moments start
Were in a world, our very own
Sharing a love that only few have ever known

Wine-colored days warmed by the sun
Deep velvet nights when we are one

Speak softly, love so no one hears us but the sky
The vows of love we make will live until we die
My life is yours and all becau-au-se
You came into my world with love so softly love

(instrumental interlude>

Wine-colored days warmed by the sun
Deep velvet nights when we are one

Speak softly, love so no one hears us but the sky
The vows of love we make will live until we die
My life is yours and all becau-au-se
You came into my world with love so softly love


Direct link Reply with quote
 

pkchan  Identity Verified
યૂનાઇટેડ સ્ટેટસ્
Local time: 17:37
સભ્ય (2006)
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
+ ...
LOVE IS A MANY SPLENDORED THING Jul 21, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=alRKMk8NlDY
http://www.youtube.com/watch?v=j0XClu_oqkE
http://www.youtube.com/watch?v=vSXPe3SvocM
http://www.youtube.com/watch?v=HwDRwyjVuwI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=sV4nEwAkM28&feature=PlayList&p=81E2F1A25C45B12D&playnext=1&playnext_from=PL&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=2sgQMVXZ77s&feature=PlayList&p=81E2F1A25C45B12D&playnext=1&playnext_from=PL&index=27
http://www.youtube.com/watch?v=yuBGHWAo2tw

Love is a many-splendored thing,
It's the April rose that only grows in the early spring,
Love is nature's way of giving a reason to be living,
The golden crown that makes a man a king.
Once on a high and windy hill,
In the morning mist two lovers kissed and the world stood still,
Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing,
Yes, true love's a many-splendored thing.


Direct link Reply with quote
 

chica nueva
Local time: 10:37
ચાઇનિઝ થી અંગ્રેજી
Feed the Birds (Mary Poppins, 1964) Jul 21, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=_VwU_oS2ErQ
Feed The Birds Sing Along (Julie Andrews)


Direct link Reply with quote
 

chica nueva
Local time: 10:37
ચાઇનિઝ થી અંગ્રેજી
(New Zealand artist) Shona Laing Jul 24, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=7a6hu6Z7Pkg
Shona Laing - (Glad I'm) Not A Kennedy
http://www.youtube.com/watch?v=pWiXGag7CLI&feature=related
Shona Laing - 1905
http://www.youtube.com/watch?v=SbqGNcR5o0o&feature=related
South - Shona Laing
http://www.youtube.com/watch?v=v3NRl0WoZLU&NR=1
Shona Laing: "Masquerade" (WPSF 1973, New Zealand)
http://www.youtube.com/watch?v=eDg5tQzhXck&feature=related
Shona Laing - Show Your Love
http://www.youtube.com/watch?v=pbaem8il_Mc&feature=related
Shona Laing - Mercy Of Love
http://www.youtube.com/watch?v=1BehkAj8MIw
Shona Laing: Soviet Snow (1987)


Direct link Reply with quote
 

chica nueva
Local time: 10:37
ચાઇનિઝ થી અંગ્રેજી
2009高雄世運開幕典禮 IWGA world games ; 茉莉花 Jul 25, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=7rcjXp1iD0Q&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=wqzpzbC4V7M&feature=related
2009高雄世運開幕典禮:月亮代表我的心-信(SHIN)&海莉(Hayley)
716海莉奇異恩典 Amazing grace 2009 IWGA world games Hayley Westenra

http://www.youtube.com/watch?v=kv3lzLdOhG8
http://www.youtube.com/watch?v=R6TJg2kO9r0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=4mvfE9NVdHU&feature=related
Mo Li Hua 茉莉花 The Jasmine Flower

[Edited at 2009-07-25 09:53 GMT]


Direct link Reply with quote
 

chica nueva
Local time: 10:37
ચાઇનિઝ થી અંગ્રેજી
吐鲁番的葡萄熟了(The Turpan Grapes Are Ripe) Jul 27, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=FkzuBY7-faQ
吐鲁番的葡萄熟了(The Turpan Grapes Are Ripe)


Direct link Reply with quote
 

pkchan  Identity Verified
યૂનાઇટેડ સ્ટેટસ્
Local time: 17:37
સભ્ય (2006)
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
+ ...
Nadia's theme Jul 30, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=tQt5C9fJiQg
http://www.youtube.com/watch?v=bH6sVlxCGks&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=jSRbk6u0DoM
http://www.youtube.com/watch?v=torz_CwzaTM&feature=PlayList&p=C788E65FAD4C37A3&playnext=1&playnext_from=PL&index=1


Direct link Reply with quote
 

chica nueva
Local time: 10:37
ચાઇનિઝ થી અંગ્રેજી
Melnikov Plays Rachmaninov Jul 30, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=wVxj9BXuZu0
Melnikov Plays Rachmaninov


Direct link Reply with quote
 

chica nueva
Local time: 10:37
ચાઇનિઝ થી અંગ્રેજી
Romanian folksong: Ciocirlia Jul 31, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=oFAaqbxWTcc&feature=related
Gheorghe Zamfir: Ciocirlia


Direct link Reply with quote
 

chica nueva
Local time: 10:37
ચાઇનિઝ થી અંગ્રેજી
Who would true valour see (John Bunyan 约翰·班扬) Aug 1, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=cOPW-9mSw8Y&feature=related
Who would true valour see - Maddy Prior with The Carnival Band

[ http://en.wikipedia.org/wiki/To_be_a_Pilgrim "To be a Pilgrim" is the only hymn John Bunyan is credited with writing ... ]


Direct link Reply with quote
 
Joyce Curran  Identity Verified
Local time: 22:37
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
+ ...
Auld Lang Syne 友谊地久天长 Aug 1, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=MjYA28GcZiU

Direct link Reply with quote
 
Joyce Curran  Identity Verified
Local time: 22:37
અંગ્રેજી થી ચાઇનિઝ
+ ...
邓丽君 月亮代表我的心 Aug 1, 2009

http://www.youtube.com/watch?v=97-GXzi6PPw

Direct link Reply with quote
 
વિષયના પાનાઓ:   < [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

આ મંચના મધ્યસ્થીઓ
Rita Pang[Call to this topic]
David Lin[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

唱歌吧......(Sing, Sing a Song...)

Advanced search


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
Déjà Vu X3
Try it, Love it

Find out why Déjà Vu is today the most flexible, customizable and user-friendly tool on the market. See the brand new features in action: *Completely redesigned user interface *Live Preview *Inline spell checking *Inline

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search