સ્થળના નિયમો

ProZ.com ના વપરાશના નિયમો

ProZ.com અનુવાદ કાર્યસ્થળનું આનંદકારક અને પરિણામ લક્ષી વાતાવરણનો વિસ્તાર કરવા અને તેને જાળવવા, નીચેના નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. સાઇટ વાપરીને, તમે આ નિયમોનો સ્વીકાર અને તેનો અમલ કરવાની સંમતિ દર્શાવો છો.


સાઈટનો નિયમ

1 ProZ.com, એ એક ભાષાકીય કાર્યસ્થાન છે.
સાઇટ, ભાષાકીય કાર્ય કરનારાઓ માટે, અથવા ભાષાકીય સવલતની માંગણી કરનારાઓ માટે, એક વ્યવસાયી સાધન તરીકે પૂરી પડાઇ છે. સૈધ્ધાંતિક રીતે, અનુવાદ, દુભાષિય અથવા અન્ય ભાષાની બાબતો અથવા તે અંગેના ધંધા સાથે, સંબંધિત ન હોય તેવાં, પોસ્ટીંગો માન્ય રખાશે નહિં. [ વિગતો અને સંભવિત અપવાદો માટે, સાઇટના અવકાશની વ્યાખ્યા જુઓ]
2 અરસ-પરસ સદ્ભાવ, વ્યવસાયીપણા અને નૈતિક વ્યવહારની અપેક્ષા રાખવામાં આવે છે.
સાઇટ વપરાશકારો, જાહેરમાં પોસ્ટિંગ કરવામાં અથવા સીધો સંપર્ક કરવામાં, અન્યોન્ય સાથે શિષ્ટતાપૂર્વક વર્તે તે અપેક્ષિત છે અને તેઓ સદ્-વિશ્વાસની અવધારણા અંતર્ગત વર્તે તેની સલાહ અપાય છે. ત્રાસ આપવાને અને કોઇ પણ પ્રકારે હુમલાઓ કરવાને, સાથે જ અન્યોને સાઇટ વાપરવામાં હતોત્સાહ કરવાને, સાંખી લેવાશે નહિં. કોઇ એકલા દ્વારા, અથવા સમુદાયરુપે, કુડોઝમાં, નિર્દેશિકા અથવા અન્ય જગ્યાએ, અયોગ્ય લાભ ઉઠાવવાનાં ઇરાદાનું કોઇપણ પગલું સાંખી લેવાશે નહિં.
3 જાહેરાતો પર પ્રતિબંધ છે.
ProZ.com સાઇટના પદનામિત ક્ષેત્રોમાં સશુલ્ક જાહેરાત ઉપલબ્ધ છે. મંચ, આત્મ-પરિચય અથવા અન્ય જગ્યા દ્વારા મોકલાવેલ અનધિકૃત વાણિજ્ય યાચના માન્ય રખાશે નહિં. પૂર્વ દુરુપયોગને કારણે, અમારા જેવી જ સેવાઓને પ્રસ્તાવિત કરતી સાઇટોની ચર્ચા પણ પ્રતિબંધિત કરી દેવામાં આવી છે.
4 આક્રમક ભાષાની પરવાનગી નથી.
5 મોટા અક્ષરોનો અતિ ઉપયોગ કરવો નહિં.
નાના અક્ષરોનો ઉપયોગ કરો સિવાય કે મોટાની જરૂર હોય. મોટા અક્ષરોમાં કરાયેલ પોસ્ટીંગ બૂમો પાડવા બરોબર છે.
6 ખોટી રજૂઆત અને છેતરામણી કરવાની મનાઇ છે.
આપનું નામ જણાવ્યા વિના ProZ.com વાપરવું, એ શક્ય છે. તદ્ઉપરાંત અન્યોનું વ્યક્તિત્વ ધારણ કરવું, કાલ્પનીક ઓળખ વાપરવી અથવા કોઇપણ રીતે અન્યોને કોઇપણ સીમા સુધી સંડોવવાનો પ્રયાસ ચલાવી લેવાશે નહિં.
7 વ્યક્તિદીઠ એક આત્મ-પરિચયની પરવાનગી છે.
મર્યાદા ઓળંગવા અથવા લાભ મેળવવા માટે, નવો આત્મ-પરિચય સર્જવા પર પ્રતિબંધ છે. (આમ છતાં, એક આત્મ-પરિચય તમારા પોતાને માટે, અને બીજો આત્મ-પરિચય તમારા નોંધણીકૃત ધંધા માટે ધરાવવો, તે સ્વીકાર્ય બને છે.)
8 Discussion of administrative actions taken by moderators or site staff should be carried out solely via the site's online support system.
Administrative actions include rules enforcement actions in the forums and KudoZ, warnings or restrictions on posting or other rights, editorial adjustments to topic subject lines, the locking of certain forum threads, selection of topics to be featured on the home page, etc. For further clarification, see this FAQ.

સાઇટના ઉપયોગ અને પહોંચના અબાધિત અધિકાર માટે ઉપરના નિયમોનું પાલન એ શરત છે.

Enforcement

Staff members and moderators may take any of the following actions to enforce the above rules:
* contacting site users to call attention to specific rules
* refraining from approving (or removing/hiding) postings that violate a rule
* causing a message related to the rules to appear to certain users when they undertake certain actions
* suspending, temporarily or permanently, access to site features that have been used in violation of the rules.
* termination of profile or membership (staff only)

Moderators and staff members must act in accordance with, and are protected by, site rules in exactly the same way as other members.

Termination

In rare cases of severe infraction, ProZ.com staff members may terminate a profile (and membership) with immediate effect. In most cases, however, ProZ.com uses a "yellow card/red card" policy, akin to yellow-card/red-card practice in the sport of football/soccer, for terminations.

Yellow and red cards are issued only by staff members. Rules are cited by number, and the date of the card is logged. The terms "yellow card" or "red card" are used explicitly; if an email is sent, the terms appear in the subject line.

A site user who has been issued a yellow card may continue to use the site (sometimes with certain restrictions), but is otherwise under notice that further infractions will lead to termination. A person whose profile has been terminated will not be readmitted to ProZ.com.

Outsourcers are subject to the site's Termination policy.

Clarification

For clarification regarding any of the above rules or rules enforcement, please submit a support request.

Request help


Site Documentation


The member services and support team
Jared

Jared

Lucia

Lucia

Alejandro

Alejandro

Helen

Helen

Yana

Yana

Maria D

Maria D

Karen

Karen

Enrique Manzo

Enrique Manzo

Tatiana Dietrich

Tatiana Dietrich

Your current localization setting

ગુજરાતી

Select a language

All of ProZ.com
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search