તકનીકી મંચ »

CafeTran support

 
Subscribe to CafeTran support Track this forum

નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+
   વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
(વ્યુ)
અદ્યતન પોસ્ટ
 Announcing new reference documents for CafeTran Espresso
Jean Dimitriadis
Nov 17, 2017
12
(1,065)
 Help uninstalling Cafe Tran
3
(174)
 New to Cafe Tran
2
(211)
 I can not login to enter a support ticket.
3
(290)
 How to add MT engine (specifically, Linguee) to bottom left resources in CafeTran Espresso?
5
(329)
 Bug for characters with accents?
9
(382)
 Newest feature - good or not good?
2
(273)
 Using CafeTran Espresso 2018 on a Microsoft Surface Pro?
2
(254)
 Cannot export in CafeTran
8
(800)
 Saving a Studio termbase as a CafeTran glossary
0
(214)
 Status quo: Can CafeTran Espresso be a full replacement for SDL Studio?
6
(719)
 Can't see Matchboard
mek0n
Aug 9
4
(339)
mek0n
Aug 9
 Inclusive-format topic: What engine does CafeTran use for machine translation?
1
(283)
 Extract the content of Studio term bases to use in CafeTran
0
(139)
 How to set which QA Length is executed?
0
(128)
 Latest version of the memory
ibz
Jul 31
2
(185)
ibz
Jul 31
 Read-only memory
ibz
Jul 30
4
(214)
ibz
Jul 30
 Additional length check option
4
(224)
 Total Recall Memory
3
(323)
 Toggle "Automatic insertion of matches"
0
(119)
 Coordination of projects and resources when switching between projects
2
(192)
 Renaming translation memories
ibz
Jul 6
4
(235)
 Using CafeTran to translate GDPR-related documents (DSGVO/AVG)
2
(315)
 CafeTran is (and has been) free for Plus subscribers
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Jun 22
5
(749)
 100% EM and 101% CM matches not propagated
1
(260)
 Transit!
5
(517)
 Creating a multi-lingual glossary
3
(279)
 Source and target have to be the first 2 columns in glossaries?
2
(273)
 CafeTran Espresso 2018 < > Déjà Vu X2
0
(263)
 Short video: How to create a project in CafeTran Espresso 2018
0
(229)
 Excel files in CafeTran
11
(736)
 How does "Replace characters at source transfer" actually work?
1
(150)
 Finding and replacing with variables - a generic procedure
1
(231)
 New: Check for the consistency of non-translatable fragments
0
(120)
 DeepL integration in Cafetran?
4
(335)
 Comparison of integration of MT systems in CafeTran and Transit
0
(241)
 Regular expression for German date localization
0
(209)
 Language-/client-specific quote characters via Project Templates
0
(139)
 Preview problem
ibz
Jun 4
11
(497)
ibz
Jun 5
 Macro: Shrink the selection in both the source and target term editor in ONE click
0
(179)
 CafeTran just got a little more mainstream: editing directly in the translation grid
2
(323)
 "Panels arrangement found in some other CAT tools"
9
(437)
 Curly/non curly apostrophe
6
(438)
 Quick term adding: Select all words except the first one
0
(138)
 Create Binde-Strich alternatives
1
(214)
 Trailing spaces no longer included in formatting tags
0
(170)
 Opened CafeTran and everyting was gone
6
(419)
 Saving settings in Project Templates
0
(142)
 Cycling through CafeTran's Themes & Window layouts
0
(164)
 Move exported Excel files to the appropriate subfolders
1
(223)
નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search
માત્ર નોંધેલા વપરાશકારોને મંચનું ઇ-મેઇલ ટ્રેકીંગ ઉપલબ્ધ છે


SDL MultiTerm 2019
Guarantee a unified, consistent and high-quality translation with terminology software by the industry leaders.

SDL MultiTerm 2019 allows translators to create one central location to store and manage multilingual terminology, and with SDL MultiTerm Extract 2019 you can automatically create term lists from your existing documentation to save time.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search