અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
ibz
13:37
1
136
I'm unable to open Dejavu x2 and Dejavu x3    (પાના પર જાઓ 1... 2)
19
1,510
Number of questions permitted per day - clarification requested    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3... 4)
泰晤士(TIMES)四合院儿    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147... 148)
QHE
May 4, 2014
2,208
830,830
pkchan
21:07
3
360
Lucia Leszinsky
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 17
1
277
3
291
How to recover my 2700 Dollars ?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
19
2,341
10400 words in 24 hours    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8)
114
9,707
4
653
0
178
10
1,538
3
236
0
111
2
279
N/A
Aug 17
13
438
Çeviri ve müzik    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12)
Cagdas Karatas
Apr 13, 2007
174
103,162
1
111
1
209
Natalie
Aug 18
Alejandro Cavalitto
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
0
335
Alejandro Cavalitto
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
Ramex
Aug 18
0
126
Ramex
Aug 18
N/A
Jul 31
6
441
Peter Berntsen
Feb 5, 2015
3
1,130
0
196
BCHAN400
Jun 27
12
1,367
Daryo
Aug 18
3
340
I'm on the first page of Google!    (પાના પર જાઓ 1... 2)
16
1,638
Profession de santé puis traducteur : démarrage?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
20
1,567
3
252
1
153
Nadeschda
Aug 18
3
209
Siete contenti del vostro lavoro di traduttori?    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4... 5)
Vincenzo Di Maso
Dec 9, 2009
65
15,589
Ramex
Aug 17
3
292
Incentives for staying with Proz.com?    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5... 6)
77
7,003
8
304
mk_lab
Aug 18
0
165
N/A
Aug 17
2
238
Helen Shepelenko
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
paolor
Aug 18
0
125
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Jul 10, 2006
87
49,252
10
719
13
845
10
1,245
經典誤譯    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19)
jyuan_us
Mar 25, 2009
276
90,044
7
729
"Our payment term is..."    (પાના પર જાઓ 1... 2)
15
1,812
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


Across v6.3
Translation Toolkit and Sales Potential under One Roof

Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.

More info »
TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search