અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
29
1,561
Netflix Hermes test    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23)
331
150,001
3
239
1
143
12
1,218
Training topic: SDL Trados Training & Certification    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5... 6)
N/A
Sep 8, 2010
81
261,310
UYARI: Dikkat Scam    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 28)
Adnan Özdemir
Jan 6, 2011
406
158,951
5
660
3
345
N/A
Aug 16
2
257
Helen Shepelenko
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 17
How to find direct clients?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
16
2,280
gaidai13
Aug 16
1
193
2
436
nordiste
Aug 16
Studio 2014 won't find matches in TM, why?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Joanna Ryzenweber
Jan 23, 2014
16
5,295
XtS
Aug 16
0
259
N/A
Oct 2, 2013
25
3,397
Helen Shepelenko
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 16
Off topic: najdziwniejsze/najśmieszniejsze tłumaczenia    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117... 118)
Andrzej Lejman
Nov 21, 2004
1,761
1,707,808
2
321
Тонкости фриланса в Беларуси    (પાના પર જાઓ 1... 2)
15
1,555
2
541
9
4,358
8
675
Карьерный рост фрилансера    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4... 5)
74
6,934
Anna B.
Aug 15
N/A
Aug 12
2
512
Helen Shepelenko
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 15
1
258
Siegchen
Aug 15
Cem_Kent
Aug 14
5
766
Cem_Kent
Aug 15
SDL Trados Studio 2017 SR1 is live    (પાના પર જાઓ 1, 2... 3)
ghislandi
Jul 25
39
4,131
Exporting from LiveDocs corpus    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Stella Pantofel
Nov 11, 2015
21
1,949
3
580
2
435
5
683
Catarina Lopes
Aug 23, 2015
9
1,605
4
493
2
319
Jared Tabor
સાઇટ કર્મચારીઓ
Nov 4, 2016
99
12,194
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search