અનુવાદ - કળા & ધંધો »

Language Industry Events & Announcements

 
Subscribe to Language Industry Events & Announcements Track this forum

નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+
   વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
(વ્યુ)
અદ્યતન પોસ્ટ
 Interpreters’ Training School
0
(309)
 Launch of ProZ.com/TV - SDL Trados event "How to Boost Your Career as a Professional Translator!"
Drew MacFadyen
સાઇટ કર્મચારીઓ
Jul 26
1
(285)
 Upcoming: Applied Translation training course starts in Oct 2017
0
(311)
 Webinar: Can dictation software 2X your income?
0
(295)
 Registration open for TRADUSA 2017
0
(364)
 Video Subtitling, online training in Greek
0
(200)
 Brescia, Italy - Mediterranean Editors & Translators Meeting 2017
1
(422)
 Course: Clear Writing
0
(203)
 Webinar: Technology advancement and patent translation
0
(275)
 Webinar: Veterinary Medicine – a thorough introduction for translators part 3
0
(59)
 Editing and Proofreading Techniques, online training in Greek
0
(248)
 Webinar: Veterinary Medicine – a thorough introduction for translators
0
(219)
 Webinar: Coping with English Pronunciation for Non-Native speakers
2
(260)
 Webinar: Veterinary Medicine – a thorough introduction for translators.
0
(123)
 Webinar: To transcreate or just translate? On Transcreation: What it is and what it takes.
0
(124)
 Webinar: Understanding the automotive industry for technical translators
0
(220)
 Workshop: Create focus and simplify your marketing efforts with a marketing plan for your translatio
0
(100)
 Webinar: Understanding industrial materials for technical translators
0
(167)
 BP17 Translation Conference in Budapest, 4-5-6 May 2017
1
(418)
Csaba Ban
Apr 15
 Do you know what TRADUSA is?
0
(347)
 Legal Terminology and Translation - English, French and German, online training in Greek
0
(230)
 Webinar: Behind the scenes at the airport
5
(293)
 Wordfast Pro - Translation Memory Tool, online training in Greek
0
(252)
 1. Plunet Translation Management Summit 2017
Plunet
Mar 16
0
(258)
Plunet
Mar 16
 Course: Successful Copywriting
0
(216)
 CALL FOR PROPOSALS - TRADUSA 2017
0
(364)
 Free "Ask Me Anything" Event with Tess Whitty (Topic: Marketing and finding clients)
0
(279)
 Webinar: A 2017 update in medical translation terminology in 4 steps
0
(212)
 FIT2017 - XXI World Federation of Interpreters and Translators Congress, Early Bird Ends in 7 days!
0
(451)
 "Ask Me Anything" Event Happening Now (Topic: Interpreting or Interpreting Research)
0
(348)
 Terminology and Translation of EU Texts, online training in Greek
0
(227)
 Webinar: Translating for Public Relations
0
(269)
 IAPTI 2017 conference program available now!
2
(484)
 New England Translators Association annual conference - Boston, MA - May 6, 2017
0
(221)
 Avoiding disease by eating well: The Science of Nutrition (the inside story for translators) March 2
0
(528)
 Online training in Greek: Applied Translation
0
(236)
 Translation Tools for Linguists, 1-week online training in Greek
0
(236)
 Webinar: Medical Devices for translators and interpreters: 4. Ophthalmology
0
(492)
 Webinar: Medical Devices for translators and interpreters: 3. Neurosurgery
0
(130)
 Webinar: Medical Devices for translators and interpreters: 2. Orthopaedic surgery
0
(407)
 Video subtitling, 2-week online training in Greek
Eleni Zissi
Dec 19, 2016
0
(380)
Eleni Zissi
Dec 19, 2016
 Webinar: Medical Devices for translators and interpreters: 1. Cardiac, vascular and thoracic surgery
0
(323)
 Webinar: Know Your EU Law
0
(320)
 Webinar: Understanding cancer for medical translators and editors: from basic cellularity to clinica
0
(138)
 Webinar: First Steps in Website Localisation
0
(208)
 Webinar: Translating Japanese Contracts III
0
(353)
 Webinar: Human Anatomy for Medical Translators
0
(244)
 Webinar: Writing Copy for your Business Website
0
(796)
 [Free Webinar - Thursday!] How to Stop Sabotaging Your 6-figure Success in Under 1 Hour
Jenae Spry
Oct 25, 2016
6
(894)
Michael Wetzel
Oct 27, 2016
 Editing and Proofreading Techniques, 2-week online training in Greek
Eleni Zissi
Oct 24, 2016
0
(334)
Eleni Zissi
Oct 24, 2016
નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search
માત્ર નોંધેલા વપરાશકારોને મંચનું ઇ-મેઇલ ટ્રેકીંગ ઉપલબ્ધ છે


Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »
CafeTran Espresso
You've never met a CAT tool this clever!

Translate faster & easier, using a sophisticated CAT tool built by a translator / developer. Accept jobs from clients who use SDL Trados, MemoQ, Wordfast & major CAT tools. Download and start using CafeTran Espresso -- for free

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search