અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા Turn social sharing on.
Like 4

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
Kevin Dias
સાઇટ કર્મચારીઓ
Apr 30
139
8,807
MemoQ delivering totally wrong analysis    (પાના પર જાઓ 1... 2)
15
553
N/A
Apr 11
14
236
4
443
DZiW
May 15
5
444
0
26
Drew MacFadyen
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 18, 2017
7
1,318
4
292
13
476
Lian Pang
May 20
9
625
M.Phili
12:17
4
116
3
99
最近の翻訳料金    (પાના પર જાઓ 1... 2)
HelioJP
Apr 25, 2010
25
33,911
0
13
53
4,187
0
34
1
100
Improvements to the invoicing tool    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
Jason Grimes
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 29, 2013
128
29,590
megmullan
May 16
7
877
orne82
May 18
3
120
1
78
enrfer
05:27
Oum ayoub
May 15
2
96
0
44
Like - Share buttons    (પાના પર જાઓ 1, 2... 3)
35
12,454
Whiz
May 21
0
66
Whiz
May 21
说说机器翻译    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3... 4)
Rocky Stone
Jul 15, 2013
54
7,359
ysun
May 21
Da Han
May 19
10
423
pkchan
May 21
AudreyOBM
May 19
1
103
Aspena
May 14, 2004
8
128,808
Hay Max
May 21
难翻的词 (The English words that are very difficult to translate into Chinese)    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32... 33)
Zhoudan
Feb 2, 2008
493
137,712
ysun
May 21
Xiao Chen
May 21
0
55
Xiao Chen
May 21
GDPR: cosa comporta per noi traduttori?    (પાના પર જાઓ 1, 2... 3)
33
1,764
1
122
Tatiana Dietrich
સાઇટ કર્મચારીઓ
May 21
Lucia Leszinsky
સાઇટ કર્મચારીઓ
May 16
9
873
Lucia Leszinsky
સાઇટ કર્મચારીઓ
May 21
radruz
Aug 9, 2013
4
1,603
N/A
May 8
3
140
2
93
0
94
3
320
Seula Yun
Nov 14, 2017
5
345
6
380
magwal
May 20
0
57
magwal
May 20
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
Wordfast Pro
Translation Memory Software for Any Platform

Exclusive discount for ProZ.com users! Save over 13% when purchasing Wordfast Pro through ProZ.com. Wordfast is the world's #1 provider of platform-independent Translation Memory software. Consistently ranked the most user-friendly and highest value

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search