અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
3
164
N/A
Apr 5, 2014
6
1,325
0
95
nadare
Oct 19
4
271
nadare
16:22
1
217
Drew MacFadyen
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 18
5
617
Enrique
સાઇટ કર્મચારીઓ
14:16
Why are some agencies making it all so complicated?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Sorana_M.
Oct 18
25
1,740
0
80
¡Finally here! WWA rating for translators    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8)
108
7,302
7
637
Emi B
Sep 26
15
977
2
384
N/A
10:23
1
132
amelie08
Oct 18
1
171
7
907
Lukeh17
06:10
N/A
Sep 18
5
308
76
5,636
2
160
Hen90
Oct 25, 2015
12
1,830
Alexander White
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 19
0
318
Alexander White
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 19
0
68
2
173
Mike Donlin
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 19
0
174
Mike Donlin
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 19
4
1,020
Dan Lucas
Oct 19
"Powered by ProZ.com" -- Stop the spam    (પાના પર જાઓ 1... 2)
15
818
Enrique Manzo
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 19
How do you deal with the periods without jobs?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
22
2,396
Évolution du statut d'auto-entrepreneur en 2018    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3... 4)
45
5,895
7
627
Jared Tabor
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 19
0
171
Jared Tabor
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 19
2
145
0
140
GT4T    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5... 6)
Lizette Britz
Nov 20, 2009
86
27,253
N/A
Oct 19
1
81
Tatiana Dietrich
સાઇટ કર્મચારીઓ
Sep 28
20
1,604
Karen W
Oct 19
0
98
Karen W
Oct 19
ikb
Sep 19, 2012
19
7,789
Burrell
Oct 18
4
298
Wojciech_
Oct 19
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
82
5,978
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Oct 19
3
195
5
399
JW Narins
May 10, 2016
2
314
0
127
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


Anycount & Translation Office 3000
Translation Office 3000

Translation Office 3000 is an advanced accounting tool for freelance translators and small agencies. TO3000 easily and seamlessly integrates with the business life of professional freelance translators.

More info »
Across v6.3
Translation Toolkit and Sales Potential under One Roof

Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search