ProZ.com અનુવાદ સેવાની વિશ્વવ્યાપી નિર્દેશિકા
 The translation workplace
Ideas

Translation agencies & companies | ProZ.com


Use CTRL-Click to select multiple choices, then click Search to find results for your criteria.
Close
Corporate membership
Close
Country
Close
Languages offered/supported
Close
Services/Products Offered
Close
Industries / markets / subject areas
Close
Company size
Close
Job / document types
Close
Supported file types
Close
Standards registry
Close
Standards / certifications
Close
Process / workflow description
Close
Quality process
Close
Keywords

APOLONICA


Central and Eastern European Languages

logo
Apolonica has been providing translation services online since 1997. Initially focused on the French-speaking market, over 15 years we have become the preferred vendor of the largest translation companies worldwide and the leading corporations in Poland.

At present, we collaborate with a network...
Job / document types: Articles, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Engineering, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Biotechnology, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Real estate, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism.
Languages offered/supported: સર્બિયન, આલ્બેનિઅન, અઝરબૈજાની, બલ્ગેરિયન, ઝેક, ચેચેન, જર્મન, અંગ્રેજી, એસ્ટોનિઅન, ફ્રેન્ચ, જ્યોર્જીઅન, હંગેરીયન, લટ્વિયન, લિથ્યુએનિયન, મોંગોલિયન, પોલિશ, રોમેનિયન, રશિયન, સર્બો-ક્રોટ, સ્લોવેક, ટર્કિશ, ઉઝબેક. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Editing, Interpreting, Proofreading, Transcriptions, Translation.
Contact: APOLONICA - +48 22 88 50 888
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 25)

Subadra


Translation and Typesetting Services

logo
We are pleased to introduce ourselves as a Translation and Typesetting (DTP) company based in India providing high quality professional services like Translation, Proofreading, Desktop Publishing, Data Conversion, Data entry and Transcription in all Indian, Asian, African and European languages....
Job / document types: Legal content, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical.
Languages offered/supported: ક્રોએશિયન, દારી, ફ્લેમિશ, ફારસી, મોંગ, આફ્રીકાન્સ, આલ્બેનિઅન, અમ્હેરિક, અરેબિક, આસામિઝ, બાસ્ક, બેંગાલી, બલ્ગેરિયન, બર્મિઝ, કેટલાન, ઝેક, ચાઇનિઝ, ડેનીશ, જર્મન, ડચ, એફિક, ઇજીપ્શિઅન(પ્રાચીન), એકાજુક, ગ્રીક, ઇલમાઇટ, અંગ્રેજી, એસ્ટોનિઅન, પર્શિઅન, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, આઇરીશ, ગુજરાતી, હવાઇયન, હિબ્રુ, હિન્દી, હંગેરીયન, આઇસલેન્ડીક, ઇન્ડોનેશિયન, ઇટાલિયન, જપાનિઝ, કાજાખ, ખ્મેર, કોરિયન, કુર્દિશ, લાઓ, લેટિન, લટ્વિયન, લિથ્યુએનિયન, મલયાલમ, મરાઠી, મલે, નેપાલી, નોર્વેજીયન, ઓરિયા, પંજાબી, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, પુશ્તો, રશિયન, સંસ્કૃત, સિંહલિઝ, સ્લોવેક, સ્વિડીશ, સ્વાહિલી, તામિલ, તેલુગુ, ટાગાલોગ, થાઇ, ટર્કિશ, ઉર્દુ, વિએટનામિઝ. 50-99 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Translation, Typesetting.
Contact: Subadra

Sakhi Keswani


Total Language Solutions!

logo
Vernacular mirrors our motto of providing Nativity in our services. We provide Localization and Language Solutions whether related to Education, Software, Law or Media.
We bridge the gap in communication differences and create a unified cultural experience.

We Bring the World Closer...
Job / document types: Audio, Brochures, E-Learning Courses, Educational records/documents, Film scripts, Flash files, Flyers, Help files, Immigration documents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Marketing, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Art/literary, Business products, Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Law/Legal, Advertising (marketing), Advertising (media), Consumer products, Fashion, Financial/markets, Healthcare, Investment / Securities, Management, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Software (educational), Software (games), Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: અરેબિક, ઝેક, ચાઇનિઝ, જર્મન, ડચ, ગ્રીક, અંગ્રેજી, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, હિબ્રુ, હિન્દી, ઇન્ડોનેશિયન, જપાનિઝ, કોરિયન, મલે, નોર્વેજીયન, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, રોમેનિયન, રશિયન, સ્લોવેક, સ્વિડીશ, ટાગાલોગ. Is willing to work with other languages upon request. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Content development, Content management, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Sakhi Keswani
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 17)

VERIZIA - Top Translations


Go global with your ideas

logo
Verizia is a translation and localization company that offers a comprehensive service based on a work method developed exclusively to meet each customer’s needs on demanding international markets.

With ten years of experience in the translation industry, Verizia has proven to be a reliable...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Flyers, Hardware, Help files, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Engineering, Information technology, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: ચાઇનિઝ, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, રોમેનિયન, રશિયન. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Transcriptions, Translation, Typesetting.
Contact: Verizia - Top Translations Online quoting is available at: http://verizia.com/en/contacto-en/
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 38)

JR Language Translation Services, Inc.


Enabling Global Business

logo
JR Language helps business grow through multilingual engagement.

Translation Services Include:
Document Translation
Video Translation
Legal Translation Services
Medical Translation
Marketing Translations
Website Translation
Technical Translation

Translation Services in more than 100 languages...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Advertising (media), Law/Legal, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Interpreting, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Subtitling, Summarizing, Telephone interpreting, Transcreation, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Sergio Ruffolo - 585-935-7144
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 58)

Vnloctra Language Technology


No more worries everything

logo
"VNLOCTRA has following features:
- Large qualified team (around 400 experts)
- High tech infrastructures: web-based TMS, PMS (cloud computing);
- Quality management system is certifed in compliance with ISO 9001:2008;
- Freelancer...
Job / document types: Animation, Articles, Books, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Finance / Banking / Accounting, Information technology, Law/Legal, Machine tools, Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Automotive, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Government, Healthcare, Higher Education, Hospitality, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Logistics, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Real estate, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Consulting, Content development, Content management, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Software design, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: Vnloctra - 844 3941 3763

GET IT Sp.z.o.o


ISO 9001:2008

logo
Job / document types: Software, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Software.
Languages offered/supported: અરેબિક, બલ્ગેરિયન, ઝેક, ચાઇનિઝ, જર્મન, ડચ, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, પોલિશ, રશિયન. 10-24 languages supported.
Services/Products Offered: Interpreting, Localization, Translation.
Contact: GET IT Sp.z.o.o

Trans-Adapt


Multilingual and DTP translation company

Multilingual and DTP translation...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Financial statements, Hardware, Legal content, Legal documents, Manuals, Marketing, Software.
Industries / markets / subject areas: Business products.
Languages offered/supported: સર્બિયન, ફ્લેમિશ, ફારસી, અરેબિક, ઝેક, ચાઇનિઝ, જર્મન, ડચ, ગ્રીક, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, હિબ્રુ, હંગેરીયન, ઇટાલિયન, જપાનિઝ, કોરિયન, નોર્વેજીયન, રશિયન, સ્લોવેનિયન, થાઇ, ઉર્દુ. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Desktop publishing (DTP), Proofreading, Translation.
Contact: Trans-Adapt

RED CAT STUDIOS LTD.


Voice Your Ideas With Power!

logo
Affordable Multilingual Creative Solutions

We offer affordable Multilingual Creative Audio & Visual Solutions in 70 foreign languages.

- We can accurately translate anything from brochures, product presentations and user manuals to company presentations, corporate videos and e-learning...
Job / document types: Animation, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Flyers, Help files, Immigration documents, Labels/Packaging, Legal content, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Presentations, Software, Surveys, User guides, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Government, Information technology, Software, Training/Education, Advertising (media), Automotive, Business products, Consumer products, Engineering, Entertainment, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Higher Education, Hospitality, Internet/E-commerce, Law/Legal, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Software (games), Tourism.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Interpreting, Localization, Proofreading, QA Testing, Training, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Red Cat Studios - +44 (0)333 123 2222 Online quoting is available at: http://art4art-uk.net
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 31)

Allingus Translation Services®


YOUR GATEWAY TO GLOBAL BUSINESS

logo
Multilingual translation and localization solutions provider specializing in technical domains by IE and ME languages. An active member of the industry since...
Job / document types: Animation, Articles, Audio, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Film scripts, Financial statements, Flash files, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Immigration documents, Informed Consents, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Video, Voice over scripts, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Aerospace, Agriculture, Business products, Defense, Electronics, Advertising (marketing), Advertising (media), Architecture, Art/literary, Automotive, Biotechnology, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Law/Legal, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/3D animation, Graphics/Screen capture, Historical data digitalization, Internationalization, Interpreting, Linguistic Testing, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Scriptwriting, Staffing/Outsourcing, Subtitling, Summarizing, Technical writing, Telephone interpreting, Transcriptions, Translation, Typesetting, Voiceover/dubbing.
Contact: allingus - +90 242 323 3545 Online quoting is available at: http://www.allingus.com/allingus-translation-rates.html
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 46)

Locasoft GmbH


Software and technical documentation

logo
All services related to software and documentation translation and localization. Network ("The Language Web") of in-house and external translators and proofreaders, as well as partners for DTP, graphics, sound, testing and engineering. Sophisticated translation tools (e.g. SDL Trados or Passolo)...
Job / document types: Brochures, Catalogs, Economic/Trade materials, Hardware, Help files, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (technical), Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Information technology, Software, Software (games), Telecommunications, Business products, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Internet/E-commerce, Law/Legal, Training/Education.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Localization, Multimedia localization, Proofreading, QA Testing, Tools/Technology systems, Translation.
Contact: Locasoft

SOFITA Interpreting and Translation Agency


NO LANGUAGE BARRIERS

logo
SOFITA is the first private professional language services provider in Bulgaria.
The nineteen years of impressive presence of our team in the local, European and world markets have given a remarkable impetus to the localisation process in our country.
Our unique database BULGARIAN LAW in ENGLISH...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Logo, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Electronics, Finance / Banking / Accounting, Law/Legal, Telecommunications, Advertising (marketing), Advertising (media), Aerospace, Agriculture, Architecture, Art/literary, Biotechnology, Business products, Chemical, Compliance, Construction, Consumer products, Defense, Energy, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Fashion, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Healthcare, Higher Education, Homeopathy, Hospitality, Information technology, Insurance, Internet/E-commerce, Investment / Securities, Journalism, Logistics, Machine tools, Management, Manufacturing/Industrial, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Metallurgy/casting, Oil, Paper/paper mills, Pharmaceutical, Philosophy, Real estate, Religion, Safety, SAP ERP, Security, Social sciences, Software, Software (educational), Software (games), Software (multimedia), Sports, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: બલ્ગેરિયન, મેસેડોનિયન. Is willing to work with other languages upon request. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Document translation, Editing, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Subtitling, Translation.
Contact: SOFITA - +359 (02) 8585 000---
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 5)

fsemmens


Job / document types: Contracts and agreements, Manuals.
Industries / markets / subject areas: Architecture, Electronics, Finance (Microfinance), Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Automotive, Engineering, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Telecommunications, Tourism.
Languages offered/supported: અંગ્રેજી.
Services/Products Offered: Translation.
Contact: fsemmens

Tradewords


Legal and financial translation

logo
- A skilled, experienced and dynamic team of in-house financial and legal translators.
- Project managers capable of handling all types of projects.
- A network of highly-skilled freelance translators.
- Ability to rapidly meet the constraints of our specialist sectors.
- In-depth awareness of our...
Job / document types: Contracts and agreements, Economic/Trade materials, Legal content, Legal documents, Presentations.
Industries / markets / subject areas: Finance / Banking / Accounting, Law/Legal.
Languages offered/supported: અરેબિક, અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ. 2-4 languages supported.
Services/Products Offered: Editing, Proofreading, Translation.
Contact: Tradewords
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 13)

Letspeak, Inc


**Reliable Haitian Creole Services**

logo
"Located in the River District of Fort Myers, Florida, Letspeak, Inc. is a premier translation company owned by professional translators and interpreters who are committed to helping you by providing affordable language...
Job / document types: Books, Brochures, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Educational records/documents, Flyers, Immigration documents, Informed Consents, Legal content, Legal documents, Manuals (employee), Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Presentations, Surveys, Voice over scripts.
Industries / markets / subject areas: Advertising (marketing), Healthcare, Insurance, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Advertising (media), Art/literary, Business products, Consumer products, Hospitality, Real estate, Social sciences, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: હાએશ્યન-ક્રિઓલ, અરેબિક, ચાઇનિઝ, જર્મન, ડચ, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, રશિયન, સર્બો-ક્રોટ, યુક્રેનિયન. Is willing to work with other languages upon request. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Document translation, Editing, Interpreting, Language training, Project Management, Proofreading, Telephone interpreting, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Letspeak - 12392745700
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 9)

Palma Translations Kft.


MEDICAL-PHARMA / LEGAL EN-FR-HU-RO

Biomedical and legal certified translations and multilingual projects from and into English, French, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Lithuanian, Latvian, Norwegian and...
Job / document types: Articles, Catalogs, Contracts and agreements, Manuals (pharmaceutical), Medical records/documents, Patents, Scientific , User guides, Veterinary records/documents, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Agriculture, Biotechnology, Chemical, Environmental, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Healthcare, Homeopathy, Law/Legal.
Languages offered/supported: જર્મન, અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ, હિબ્રુ, હંગેરીયન, ઇટાલિયન, જપાનિઝ, નેપાલી, રોમેનિયન. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Clinical Trials, Desktop publishing (DTP), Editing, Interpreting, Localization, Project Management, Proofreading, Search Engine Optimization, Telephone interpreting, Translation.
Contact: DR CHATONNETNÉ Pálma, MS, MA Translation Online quoting is available at: http://www.hungariantranslationpro.com

Certrans GmbH


When language matters

logo
Our team of qualified lawyers and sworn in translators provides legal translations you can trust...
Job / document types: Articles, Brochures, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Flyers, Immigration documents, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Marketing, Marketing (advertisements), Medical records/documents, Newsletters, Policy wordings, Presentations, Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Finance / Banking / Accounting, Government, Information technology, Investment / Securities, Law/Legal, Advertising (marketing), Business products, Compliance, Defense, Environmental, Environmental Engineering, Financial/markets, Higher Education, Hospitality, Internet/E-commerce, Paper/paper mills, Real estate, Telecommunications.
Languages offered/supported: અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, એસ્ટોનિઅન, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન, લટ્વિયન, લિથ્યુએનિયન. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Interpreting, Project Management, Proofreading, QA Testing, Search Engine Optimization, Staffing/Outsourcing, Translation.
Contact: certi - +49 (0)431 318888-8
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 33)

Techwords srl


Professional Translation Services

logo
Techwords (formerly VBC srl) is a company founded in 1994 with the aim to provide efficient and high quality language services, specialized in French and Italian target languages in several engineering and high technology fields.
Since 1994, Techwords has expanded its capability through fruitful...
Job / document types: Books, Brochures, Contracts and agreements, Corporate letters, Economic/Trade materials, Educational records/documents, Financial statements, Help files, Labels/Packaging, Legal documents, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Medical records/documents, Patents, Policy wordings, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Information technology, Internet/E-commerce, Management, Manufacturing/Industrial, Biotechnology, Business products, Electronics, Energy, Engineering, Environmental, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Healthcare, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Oil, SAP ERP, Software, Telecommunications.
Languages offered/supported: અંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન. Is willing to work with other languages upon request. 5-9 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Glossary/Terminology, Internationalization, Language training, Linguistic Testing, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, Staffing/Outsourcing, Summarizing, Technical writing, Translation.
Contact: Josiane Barone - +39 (06) 45420490

RWS Group Deutschland GmbH


Translation, Localisation & Terminology

logo
RWS Group in Berlin and Basel is your translation provider in the field of technical documentation, marketing, financial and legal affairs. Within the RWS Group we are the specialists for the use of translation-assisted technologies and for developing and implementing customized processes and...
Job / document types: Articles, Books, Brochures, Business cards, Catalogs, Certificates, Contracts and agreements, Corporate letters, Dictionaries, E-Learning Courses, Economic/Trade materials, Financial statements, Flyers, Hardware, Help files, Illustrations, Labels/Packaging, Legal content, Legal documents, Letters/Emails, Manuals, Manuals (employee), Manuals (non-technical), Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing, Marketing (advertisements), Newsletters, Patents, Presentations, Scientific , Software, Surveys, User guides, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Energy, Information technology, Manufacturing/Industrial, SAP ERP, Advertising (media), Aerospace, Business products, Chemical, Construction, Consumer products, Defense, Electronics, Engineering, Entertainment, Environmental, Environmental Engineering, Finance / Banking / Accounting, Financial/markets, Higher Education, Internet/E-commerce, Journalism, Law/Legal, Machine tools, Management, Marketing/Communications, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Pharmaceutical, Software, Software (educational), Sports, Telecommunications, Tourism, Training/Education.
Languages offered/supported: સર્બિયન, બોસ્નિયન, ક્રોએશિયન, ફ્લેમિશ, ફારસી, અરેબિક, બોલ્ટિક(અન્ય), બેલારુસિઅન, બલ્ગેરિયન, કેટલાન, ઝેક, ચાઇનિઝ, ડેનીશ, જર્મન, ડચ, ગ્રીક, અંગ્રેજી, સ્પેનીશ, એસ્ટોનિઅન, પર્શિઅન, ફિન્નિશ, ફ્રેન્ચ, હિબ્રુ, હિન્દી, હંગેરીયન, આઇસલેન્ડીક, ઇટાલિયન, જપાનિઝ, કોરિયન, લટ્વિયન, લિથ્યુએનિયન, બહુવિધભાષાઓ, નોર્વેજીયન (બોકમલ), નોર્વેજીયન, પોલિશ, પોર્ચુગિઝ, રોમાન્સ (અન્ય), રોમેનિયન, રશિયન, સ્લોવેક, સ્લોવેનિયન, સ્વિડીશ, થાઇ, ટર્કિશ, યુક્રેનિયન, વિએટનામિઝ. Is willing to work with other languages upon request. 25-49 languages supported.
Services/Products Offered: Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Local guides, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Staffing/Outsourcing, Tools/Technology systems, Training, Translation, Typesetting.
Contact: RWSTranslation - +49-30-498 572-00
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 15)

espell translation and localization ltd.


language presence solutions

logo
espell is a premium provider of translation, localization and related technical services.

Prompt turnaround for key language pairs is ensured by strong in-house translator capacity, while a team of proofreaders and QA specialists reviews outsourced material.

espell can deliver high value for...
Job / document types: Hardware, Legal content, Legal documents, Manuals, Manuals (pharmaceutical), Manuals (technical), Marketing (advertisements), Medical records/documents, Software, User guides, Video, Web sites.
Industries / markets / subject areas: Automotive, Finance / Banking / Accounting, Information technology, Law/Legal, Medical/Life Sciences/Pharmaceutical, Biotechnology, Construction, Electronics, Energy, Engineering, Finance (Microfinance), Financial/markets, Government, Internet/E-commerce, Software.
Languages offered/supported: All languages are offered and supported. 100+ languages supported.
Services/Products Offered: Artwork/Illustrations, Clinical Trials, Consulting, Content management, Copywriting, Desktop publishing (DTP), Document translation, Editing, Engineering, Glossary/Terminology, Graphics/Screen capture, Internationalization, Interpreting, Localization, Multimedia localization, Project Management, Proofreading, QA Testing, Subtitling, Translation, Voiceover/dubbing.
Contact: Nora Zilahy - +36 (1) 239 8043
Blueboard feedback in the past 12 months: 5.0 (1 entry out of 72)