તકનીકી મંચ »

Wordfast support

 
Subscribe to Wordfast support Track this forum

નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+
   વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
(વ્યુ)
અદ્યતન પોસ્ટ
 Auto-propagate does not work -Wordfast Pro 5
3
(368)
JL01
Aug 18
 Wordfast Pro 5 "Copy Source, Tags and Term Translations" problem...
3
(342)
 Slow loading of segments + lost my progress bars
0
(399)
 How best to deal with an updated source file once translation is underway? Using Wf Classic.
8
(671)
 Trados Studio TMX to Wordfast Pro TM via Okapi fails
9
(556)
 Wordfast Classic windows reorganise upon doing a concordance search
13
(891)
 start a translation with wordfast
JM Fayolle
Feb 13, 2010
5
(2,722)
 Video Tutorial series out for Wordfast Anywhere: WFA Quick Tips
Fi2 n Co
Jul 27
0
(315)
Fi2 n Co
Jul 27
 Help WF5! Export and tags turn to computer code in target!
0
(276)
 Error message when trying to import TMX file
4
(372)
 Error message when trying to import TMX
6
(499)
 GLP files
1
(299)
JL01
Jul 6
 Wordfast Anywhere - problems with shared files remaining locked
0
(213)
 Fragment assembly and subsegments in otehr CATs
4
(465)
 java.lang.RuntimeException: Backup has been closed
B D Finch
Jun 24
1
(462)
B D Finch
Jun 25
 Problems using Wordfast Pro 3 on new laptop
2
(401)
 WFP5 - Sharing TMs same LAN not working!
5
(519)
 WFP3 numbers check not flagging a number
0
(204)
 Google API key problems in WordFast Pro
johndel
Jan 15, 2013
9
(2,285)
 Wordfast Pro 5 Full Trial Version Not Saving Target; Saves Source Instead
2
(443)
 New (working!) feature in Wordfast Pro 5: Connect to free remote TMs and remote Glossaries.
Fi2 n Co
May 12
12
(981)
 Disabling MT in Wordfast 3
3
(406)
 Problem with Wordfast Anywhere?
4
(550)
 Do not understand the score of wordfast
thekidRMIT
Feb 6, 2009
7
(2,758)
 Wordfast Pro 5?
14
(1,454)
 How to merge txml files and later split
5
(551)
 "Error while saving file" in WFP5
3
(347)
 Importing TMX
1
(396)
MaxOO
May 22
 Proofread Excel .xlsx file with source and target columns
0
(320)
 My Wordfast Tags are Missing
Larissa Ekonoja
Apr 14, 2005
10
(2,033)
 Can Wf Classic show TM match differences using text formatting (red/blue/strikethrough, etc.)?
10
(616)
 WF PRO 4: how to make custom attribute a priority for a translation suggestion
2
(417)
 Turn off MT Auto Propagation in WF4?
DJHartmann
Sep 22, 2016
2
(531)
 WFP 4: How do I type an apostrophe with IT-CH as target language
5
(516)
 Wordfast Pro 4
1
(391)
 Dragon Naturally Speaking Premium and Wordfast Professional
Hardy Moreno
Sep 7, 2011
10
(3,538)
 Is Wordfast Pro support Windows 10 Home edition 32 bit?
Dani Karuniawan
Nov 16, 2015
3
(1,237)
Grite
Apr 25
 Wordfast Pro 4 - Extra empty space in the line
0
(417)
 Restoring original view
Paula Borges
Jun 23, 2011
6
(1,682)
 Is there the 'change case' option in Wordfast Pro?    ( 1... 2)
Natalie
Sep 22, 2009
17
(6,026)
 Wordfast Pro 4 and automatic assembling of target segments
0
(331)
 Is it worth moving from Wordfast Classic to Wordfast Pro?
xxxWordup
Apr 18
4
(513)
xxxWordup
Apr 19
 WordFast Pro 4 won't recognize tmx today
2
(397)
 WFC 6.45 glossary comments question
Roni_S
Apr 18
1
(334)
JL01
Apr 18
 Wordfast PRO 3 x Wordfast PRO 4: any interests to migrate?
10
(1,337)
 Wordfast Pro 3 simply won't open
1
(466)
 Error message: A Java Runtime Environment (JRE) or ... must be available to run Wordfast4.
3
(457)
 Wordfast - how do I get differences to be highlighted when fuzzy match
xxxWordup
Apr 11
5
(478)
 Wordfast Anywhere down?
Carla Ramos
Aug 16, 2016
7
(843)
 TXLF to Word
Marc Rizkallah
Jul 30, 2015
8
(2,840)
નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


Translation news related to Wordfastમાત્ર નોંધેલા વપરાશકારોને મંચનું ઇ-મેઇલ ટ્રેકીંગ ઉપલબ્ધ છે


LSP.expert
You’re a freelance translator? LSP.expert helps you manage your daily translation jobs. It’s easy, fast and secure.

How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

More info »
memoQ translator pro
Kilgray's memoQ is the world's fastest developing integrated localization & translation environment rendering you more productive and efficient.

With our advanced file filters, unlimited language and advanced file support, memoQ translator pro has been designed for translators and reviewers who work on their own, with other translators or in team-based translation projects.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search