વિષયના પાનાઓ:   [1 2 3] >
Çektiğimiz, çekmediğimiz, paylaşmak istediğimiz resimler...
દોર પોસ્ટ કરનાર: Adnan Özdemir

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
Jun 7

Belki boş zamanlarımızda birşeyler ekleriz. Malumunuz elimizde akıllı telefonlar çekip duruyoruz...

[Edited at 2017-06-07 13:39 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Yorumsuz Jun 7

Kış Fotoğrafları 27 Aralık 2016 001

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Gururlu Jun 7

Kış Fotoğrafları 27 Aralık 2016 006

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Dalında Jun 7

Kış Fotoğrafları 27 Aralık 2016 087

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
"Huysuzum" kar kaplanım (gece) Jun 7

Kış Fotoğrafları 27 Aralık 2016 170

[Edited at 2017-06-07 08:29 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Yoğun karlı kış gecesi (2016-17 Karaman) Jun 7

Kış Fotoğrafları 27 Aralık 2016 139

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Yeğenlerimle turdayız... Jun 7

20160501_121013

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Bisiklet yolunda bardak kırığı. Aman dikkat kaza geliyorum demez ! Jun 7

20160501_085200

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Göç anıtı (Yolu gurbete düşenlere, göçenlere, çalışa-okuya gidenlere...) Jun 7

Bu anıtın önünde ağladım, tahta bavulun yanına oturdum gene ağladım...

20160502_063328

[Edited at 2017-06-07 11:25 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Şehir kaplanları yemekte... Jun 7

Deneme görüntüler 031

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Üzüm koruğu Jun 7

20160702_082049

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Bisiklet üstü çorba. Endişenme, Avrupalılar daha uyanmadı! Jun 7

20160429_083924

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Allahına gurban Adanalı Jun 7

Yol kenarında karşılaştık, selamlaştık. Ege'ye bir yere motorsikletçiler şenliğine gidiyormuş. Seyyar gaz ocağında kahvelerimiz pişerken, sanatını da konuşturuverdi anında...


20160512_092508

20160512_094053

[Edited at 2017-06-07 10:27 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Forum sayfasına resim eklemek artık çok kolaylaşmış... Jun 7

Giri alanına, eklemek istediğiniz resmi sürükleyip bırakın -> yüklesin -> sonra sayfada beliren kodu kopyalayıp --> giri alanına yapıştırın. Dolambaçlı yollar kaldırılmış, iyi olmuş.

Yukarıdaki resimlerin hepsini kendim çektim. Yayınlamak bu güne nasip oldu.

[Edited at 2017-06-07 13:48 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 01:27
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Büyüyünce ekmek olacaklar (bugün) Jun 10

Ürün bu yıl çok iyi (darısı işkolumuzun başına). Buğdaydaki durumu bilemiyorum ama manavlara, pazarlara gelen meyve-sebze bayağı pahalıydı son 5-6 aydır. 12 ay taze sebze alışkanlığımızdan mı, ihracattan mı, aracılardan mı, yoksa hepsinden dolayı mı bilemiyorum...

001

002

006


Direct link Reply with quote
 
વિષયના પાનાઓ:   [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

આ મંચના મધ્યસ્થીઓ
Murad AWAD[Call to this topic]
Özgür Salman[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Çektiğimiz, çekmediğimiz, paylaşmak istediğimiz resimler...

Advanced search


Translation news in તર્કી

Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
SDL Trados Studio 2017 Freelance
The leading translation software used by over 250,000 translators.

SDL Trados Studio 2017 helps translators increase translation productivity whilst ensuring quality. Combining translation memory, terminology management and machine translation in one simple and easy-to-use environment.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search