વિષયના પાનાઓ:   < [1 2 3]
Çektiğimiz, çekmediğimiz, paylaşmak istediğimiz resimler...
દોર પોસ્ટ કરનાર: Adnan Özdemir

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Huysuzum. Kızım seni çok özledim çoookkk... Jun 19

20160511_221535

20160511_221521

20160511_221523


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Yakışıklım ile Alagöz Jun 19

20150121_140830

20150121_140808

20150121_140837


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Yorumsuz Jun 20

20160611_125749

20160430_085613


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
... Jun 20

Resimdeki sevimli enik kedilerle arkadaş olmuştu. Bakıyordum da, ta ki para babasının biri tekmeleyinceye kadar. Ana avrat dümdüz gitmiştim o müteahhit pezevengin tekine... Birkaç gün sonra da aldı götürdü gencin biri bu eniği, ses etmedim... Umarım yaşıyordur.

20160611_011730

20160611_011712

Karizma budur (Kocayusuf)
20160516_125904

20160516_125905


Apartman sakinlerine; kömürlüklere (artık çoğu depo) açılan kapı kedi dostu olacak dedim. Kedi dostu kapı böyle olurrr

20160516_130527


[Edited at 2017-06-20 21:01 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Çöp bidonunu almayın Jul 1

Sanayi sitesinde çekmiştim...
20160612_082412


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Kurtuluş Savaşı kahramanlarımızdan Kazım Karabekir'in şehrimizdeki anıtı Jul 1

Karadağ'a giderken çektim.

20160612_090026


20160612_090125


[Edited at 2017-07-02 00:30 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Dikenin güzelliği, görmesini bilene... Jul 1

20160612_095052

20160612_095043

20160612_095056


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Dalında vişne Jul 1

20160612_135018

20160612_135032

20160612_134957

[Edited at 2017-07-01 23:59 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Temmuz sıcağında kafadan kontağın teki... Jul 2

20160612_114519

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Tarlanın tam ortasındaki iğne yapraklı ağaç Jul 2

Adam azmetmiş, benden tam puan. Karadağ'a giderken...
Neden bilmem ama bu ağacı da çevirmenlere benzettim.

20160612_101443

20160612_101552

20160612_101405


[Edited at 2017-07-02 00:25 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Huysuz ile Enik Jul 2

Tanışmaları, oynaşmaları... 1 yıl kadar önce.

20160613_010542

20160617_003543

20160614_002930

20160614_003654

20160615_001257

20160617_003905

20160617_003907

[Edited at 2017-07-02 01:15 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
çorbada tuzum olan bir çalışma... Jul 23

doğduğum yerleri göstermezsem içimde bir eksiklik kalırdı sanki. olsun dediğim bazı kareler atlanmış ama gene de güzel gibim. 4.44'lük video, iha da kullanmıştık. vaktiniz olduğunda bi bakın derim, pişman olmazsınız

https://www.youtube.com/watch?v=blYgH-wMNfk

[Edited at 2017-07-23 19:17 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 12:45
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Çalışma masamı bok götürmüş haberim olmamış :) Yoğunum yoğunnnnn Aug 2

Demin 15:12 sularında çektim.
Yok mu şöyle gaymak gibi çalışma masası olan acaba

001


Direct link Reply with quote
 
વિષયના પાનાઓ:   < [1 2 3]


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

આ મંચના મધ્યસ્થીઓ
Murad AWAD[Call to this topic]
Özgür Salman[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Çektiğimiz, çekmediğimiz, paylaşmak istediğimiz resimler...

Advanced search


Translation news in તર્કી

Protemos translation business management system
Create your account in minutes, and start working! 3-month trial for agencies, and free for freelancers!

The system lets you keep client/vendor database, with contacts and rates, manage projects and assign jobs to vendors, issue invoices, track payments, store and manage project files, generate business reports on turnover profit per client/manager etc.

More info »
WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search