વિષયના પાનાઓ:   < [1 2 3] >
Çektiğimiz, çekmediğimiz, paylaşmak istediğimiz resimler...
દોર પોસ્ટ કરનાર: Adnan Özdemir

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Kafamda deli sorular... Jun 10

Bugün, resimlerdeki keçileri güden bir yurttaşımızla karşılaştım. Kendisiyle 1,5 saat kadar sohbet ettik. 10 yıl kadar önce memurluğu bırakıp, tarlasına, hayvanlarına, sevdiği uğraşa dönmüş. Resmini çekme teklifimi haklı olarak kabul etmedi, çünkü gençler "memurluğu bıraktı çoban oldu" başlığıyla "internete vermişler".

Yaptığı işi sevdiği her halinden belliydi ama yeni nesilden de bayağı bi yakındı. Damadı şehirde lokanta işletiyormuş. 2 traktörü, ekilecek toprağı, güdülecek sürüsü olduğu halde oğlu şehirde fabrikada işçi olarak çalışıyormuş (!). Fabrika işçiliğini küçümsemiyorum ama böyle bir coğrafyada milletin değişen değer yargılarına şaşıyorum. Kız istemeye gidene "oğlunuz hangi fabrikada çalışıyor" türü sorular soruluyormuş...

Bir tarafta memurluğu bırakan bir baba; diğer tarafta tarla-tapana, hayvancılığa, 2 traktöre rağmen "kariyerleştirilen" işe koşan bir oğul. İstanbul'un 14 küsür belki 20 milyon olmasını daha iyi anlıyorum son zamanlarda. Toprağın olmaz, anlarım. Üniversite okursun onu da bir yere kadar anlarım...

Kafamda deli sorular...

Sürüsüne göre çobanlık maaşı 4-5 bin liradan başlıyormuş + sigorta + yemek + barınma.
-----
Etyiyen bir insan olsam da bu keçileri, oğlakları hayatta celebe, kasaba, lokantacı damada filan teslim edemezdim. Çobanlık yapamazdım yani, zor iş vesselam. Kedi babasıyım ya bazen yavru isteyenler oluyor, vermiyorum. Ana-baba olmanın ne kadar zor bir şey olduğunu kedilerden öğrendim ben. Bu çağda ana-babalık yapanlara aşkolsun diyorum, saygılarımı sunuyorum.

Belki 100 yıl sonra bu günün etyiyenleri barbar insanlar olarak anılacaklar. Etyiyenler çoğunlukta olduğuna göre bu değirmenin suyu nereden gelecek acaba. İthalatla mı? Bilemiyorum. Şehirleşmeyi, betonlaşmayı, "küçük-büyük kariyerleri" gene çok mu abartıyoruz acaba? Bilemiyorum...
---
Keçileri, oğlakları sevdim rahatladım. Kısa günün kazancı bu oldu bugün. Delirdi sanmayın, keçileri kaçırmadım.

Sevgiler, saygılar.

[Edited at 2017-06-11 04:22 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Analar ve oğlakları (bugün) Jun 10

017

021

023

İkizler (üçüzlermiş aslında, biri gitmiş)
024


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Bulutla güneşin dansı... Jun 19

20160606_083405

20160604_155128

20160508_115005

[Edited at 2017-06-19 19:43 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
İğde çiçeği Jun 19

20160507_115238

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Anadolu'da bir kasaba Jun 19

20160507_112038

Yollarbaşı köyü

20160508_120146


[Edited at 2017-06-19 19:47 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Gelincikler Jun 19

20160508_130404

20160507_103825

[Edited at 2017-06-19 19:52 GMT]


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Terkedilmiş, sahipsiz bahçenin armutları... Jun 19

20160708_095310

20160708_095336


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Gölge adam köstebek yuvasında Jun 19

20160708_101017

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Doğada yokolmaya çalışan skol şişesi Jun 19

20160708_101149

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Gündöndüren tarlası Jun 19

20160708_102625

20160708_102652

20160708_102712


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Atını bağlamış, kayısı yemeye gitmiş... Jun 19

20160708_131309

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Sekiz (özel bir anlamı yok, yolun kenarında öylece duruyor) Jun 19

20160510_085442

Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
İnsan kafadan kontak olunca, böyle oluyor :) Jun 19

20160510_113320

20160510_113353


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Asfalt delen (İşte çevirmen budur kardeşim... :) Jun 19

20160710_102647

20160710_102714


Direct link Reply with quote
 

Adnan Özdemir  Identity Verified
તર્કી
Local time: 22:32
સભ્ય (2007)
જર્મન થી ટર્કિશ
+ ...
વિષયની શરૂઆત કરનાર
Kara panterim, Kocayusuf'um, çapkın oğlum Jun 19

Poz böyle verilir...

20160609_144453

20160609_144457

20160609_144450


Direct link Reply with quote
 
વિષયના પાનાઓ:   < [1 2 3] >


To report site rules violations or get help, contact a site moderator:

આ મંચના મધ્યસ્થીઓ
Murad AWAD[Call to this topic]
Özgür Salman[Call to this topic]

You can also contact site staff by submitting a support request »

Çektiğimiz, çekmediğimiz, paylaşmak istediğimiz resimler...

Advanced search


Translation news in તર્કી

WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »
PDF Translation - the Easy Way
TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation.

TransPDF converts your PDFs to XLIFF ready for professional translation. It also puts your translations back into the PDF to make new PDFs. Quicker and more accurate than hand-editing PDF. Includes free use of Infix PDF Editor with your translated PDFs.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search