અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
N/A
Aug 17
13
379
10400 words in 24 hours    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8)
113
9,437
Çeviri ve müzik    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12)
Cagdas Karatas
Apr 13, 2007
174
102,998
1
139
Natalie
Aug 18
3
390
Alejandro Cavalitto
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
泰晤士(TIMES)四合院儿    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146... 147)
QHE
May 4, 2014
2,202
827,530
wherestip
Aug 18
Alejandro Cavalitto
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
0
212
Alejandro Cavalitto
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
N/A
Jul 31
6
433
Peter Berntsen
Feb 5, 2015
3
1,106
3
368
JL01
Aug 18
9
1,416
0
149
3
311
I'm on the first page of Google!    (પાના પર જાઓ 1... 2)
16
1,184
Profession de santé puis traducteur : démarrage?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
20
1,513
3
224
0
217
1
123
Nadeschda
Aug 18
3
190
I'm unable to open Dejavu x2 and Dejavu x3    (પાના પર જાઓ 1... 2)
18
1,441
mikhailo
Aug 18
0
62
Siete contenti del vostro lavoro di traduttori?    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4... 5)
Vincenzo Di Maso
Dec 9, 2009
65
15,477
Ramex
Aug 17
3
259
Incentives for staying with Proz.com?    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5... 6)
77
6,855
8
294
mk_lab
Aug 18
How to recover my 2700 Dollars ?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
18
2,193
dkfmmuc
Aug 18
0
148
N/A
Aug 17
2
216
Helen Shepelenko
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
paolor
Aug 18
0
104
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Jul 10, 2006
87
49,131
10
704
1
222
13
827
10
1,236
經典誤譯    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19)
jyuan_us
Mar 25, 2009
276
89,676
7
714
"Our payment term is..."    (પાના પર જાઓ 1... 2)
15
1,765
29
1,528
Netflix Hermes test    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... 23)
331
149,504
Lucia Leszinsky
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 17
0
223
Lucia Leszinsky
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 17
3
227
1
136
12
1,216
Training topic: SDL Trados Training & Certification    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5... 6)
N/A
Sep 8, 2010
81
261,234
UYARI: Dikkat Scam    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27... 28)
Adnan Özdemir
Jan 6, 2011
406
158,609
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search