તકનીકી મંચ »

Software applications

 
Subscribe to Software applications Track this forum

નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+
   વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
(વ્યુ)
અદ્યતન પોસ્ટ
 Looking for free invoicing software
esuanab
Jul 28
9
(1,028)
 BaccS - Windows-based management and invoicing software for translators    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9)
Eugene Kuchynski
Jun 14, 2016
129
(17,306)
casey
Aug 10
 MS Office 2010 language packs - not available?
12
(1,843)
 QuaHill - project management application - Pros & Cons
4
(489)
 TO3000 3D beta vs other applications    ( 1, 2... 3)
37
(3,952)
 Develop my application using ASP.NET Core. Need suggesstion
BigCap
Jul 13
4
(281)
 IntelliWebSearch with local dictionaries on CD-ROM
3
(314)
 Conversion document PDF à InDesign
3
(576)
 QA tool for glossary checking, with character-based target text matching
7
(517)
 Translation Office 3000 3D Released
1
(542)
 Translation Management System - Looking for Investors
jean_blue
Jun 15
2
(440)
 Database application for storing subcontractor/freelancer details
4
(520)
 Website text extractor
Chopkins
May 22
10
(731)
 Translation Office 3000 3D Beta Testing
9
(762)
 Does anybody have experience with TransPDF
kakapo77
May 15
2
(310)
kakapo77
May 16
 Looking for Video Conferencing Tool
2
(399)
 Desktop Proz Term Search
6
(590)
 Basic Glossary Script in AutoHotKey
0
(483)
 Unhappy user of TO3000 (development has basically stopped)    ( 1, 2... 3)
44
(6,536)
 When will the new version of TO3000 ("Translation Office 3D"?) be released?    ( 1... 2)
15
(1,905)
 Protemos TMS
matt robinson
Oct 4, 2016
6
(1,211)
 Removing a TM from a Trados return package
4
(545)
 Translation Office 3000 - how to get started    ( 1... 2)
NR_Stedman
Oct 9, 2009
16
(5,800)
 Merge multiple documents from different sources and apps to one PDF
0
(382)
 SDL Trados: Can I export a bilingual file, bold target paragraphs under plain source paragraphs?
2
(474)
 Textomate - Count words better, with more precision
Zentaly
Mar 13, 2015
10
(1,571)
Zentaly
Apr 6
 Software for respeaking
5
(644)
 Looking for Excel spreadsheet for invoicing/payments, etc. (i.e., D.I.Y. TO3000 clone)    ( 1... 2)
15
(1,727)
 Export from and import back to Moravia QA tool
0
(345)
 Anyone actually use LogTerm Pro (and know about maximum index/import limits)?
7
(787)
 Has anyone used (deployed) open source server-based terminology software?
0
(319)
 Need recommendations - Content Optimization Software that can create a glossary by extracting terms
2
(547)
 Is it just me, or are others having trouble with FineReader?
1
(390)
 Finereader 12 too clever for me
10
(826)
 Question to Infix/FlexiPDF gurus: cannot Rebuild certain text
0
(507)
 How best to save PDF conversions in ABBYY Finereader
12
(1,057)
 FineReader and pictures in table cells
3
(608)
 How to add a field code in a TO3000 template?
Clarisa Moraña
Nov 14, 2011
4
(2,040)
 Trello
6
(1,008)
xxxJaraM
Feb 13
 Time-tracking software - looking for a small, free time-tracking program to use when proofreadin    ( 1... 2)
Anne Koth
Apr 27, 2009
22
(8,181)
AlbaLTD
Feb 8
 TM-Town Desktop desktop application for Windows: does it even install?
0
(468)
 Keyboard Editing Software Giveaway
3
(686)
 FlexiPDF (rebranded Infix): Sentence split mid-line into several non-mergeable segments
Artem Vakhitov
Dec 18, 2016
11
(1,091)
 CAT tools, Trados, Word...
6
(1,033)
 QA tools: Recommendation and Advise
Shohei Yamaguchi
Dec 16, 2016
3
(1,121)
Oscar Martin
Dec 20, 2016
 Encrypted cloud backup solution that doesn't need a local folder on the PC?
Artem Vakhitov
Dec 17, 2016
3
(882)
Artem Vakhitov
Dec 17, 2016
 Cost for ordering an Android / iOS Application
Ali Bayraktar
Dec 10, 2016
5
(753)
Rolf Keller
Dec 12, 2016
 Infix and similar PDF tools: are there situations when the approach itself doesn't work?
Artem Vakhitov
Nov 15, 2016
9
(855)
MikeTrans
Dec 2, 2016
 A new tool for PDF editing
Selcuk Akyuz
Feb 6, 2005
6
(3,196)
Artem Vakhitov
Dec 1, 2016
 Making a Bilingual Dictionary - Software, Set of Macros, Methods?    ( 1... 2)
Kjell Thornes
Nov 29, 2016
16
(1,585)
Kjell Thornes
Nov 30, 2016
નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search
માત્ર નોંધેલા વપરાશકારોને મંચનું ઇ-મેઇલ ટ્રેકીંગ ઉપલબ્ધ છે


TM-Town
Manage your TMs and Terms ... and boost your translation business

Are you ready for something fresh in the industry? TM-Town is a unique new site for you -- the freelance translator -- to store, manage and share translation memories (TMs) and glossaries...and potentially meet new clients on the basis of your prior work.

More info »
Across v6.3
Translation Toolkit and Sales Potential under One Roof

Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search