તકનીકી મંચ »

SDL Trados support

 
Subscribe to SDL Trados support Track this forum

નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+
   વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
(વ્યુ)
અદ્યતન પોસ્ટ
 [Sticky] SDL Trados Studio 2017 SR1 is live    ( 1, 2... 3)
ghislandi
Jul 25
39
(4,280)
 [Sticky] Official Trados help forums
2
(1,234)
 Trados 2017 SP1: a nightmare
3
(374)
 Something is seriously wrong with Trados 2017 SR1
0
(279)
 Find/Replace in Trados 2017 does not return to initial segment
Rad-1
Aug 22
0
(196)
Rad-1
Aug 22
 After upgrade from Studio 2011 to 2017 matches aren't recognized correctly
3
(398)
Nora Diaz
Aug 22
 [Trados 2017 SP1] How to rescue translated segments lost by Trados?
3
(451)
 ALT shortcuts faulty in SDL Trados Studio 2014
0
(137)
 Translation memory does not work in Studio 2017
3
(424)
 Bilingual Excel From Trados
Frank Zou
Aug 19
4
(579)
 Automatic confirmation of 100% matches & CM won't work
Peter Sass
Nov 16, 2011
10
(6,536)
 Deleted translated files! Can you help?
segment
May 17, 2006
11
(1,180)
 Studio 2017 SR1 Yay!    ( 1... 2)
Wojciech_
Jul 25
22
(2,078)
 Studio 2017 - how to sort the Files View by date?
RADOM_
Feb 1
8
(449)
 Studio 2015
0
(267)
 Studio 2017: How to include formatting in termbase?
3
(302)
 When creating new TM for Studio 2017 from ttx files, the <a> tags (hyperlinks) are all lost
3
(270)
 Pasting in multiple segments at once. Is this possible in Trados?
10
(767)
 Is there a shortcut for Find/Replace in Studio 2015?
5
(770)
 Studio 2014 won't find matches in TM, why?    ( 1... 2)
Joanna Ryzenweber
Jan 23, 2014
16
(5,341)
XtS
Aug 16
 How to make a report on a review on Trados 2015
0
(291)
 Save MultiTerm form package
2
(346)
 Studio 2017 not inserting best match
2
(593)
 «Service ‘Sdl.TranslatioStudio.AlignmentEditor.IAlignmentEditorService’ could not be started.»
Catarina Lopes
Aug 23, 2015
9
(1,625)
 Studio 2017 is very slow to update main TM - why?
1
(311)
 Trados 2014 problem - shift key and caps lock switch on and off at random
Nicolas Hall
Feb 25, 2014
4
(801)
celoudin
Aug 14
 Studio 2017 SR can't be opened anymore
2
(379)
 Trados Studio 2014 freezes when trying to add a term base
0
(176)
 Studio 2015 changes fonts and does not display dashes, slashes, quotation marks and the like
2
(419)
 Trados 2017 won't start anymore
0
(302)
 What is Match repair?
2
(413)
 Studio 2017 - How can I correct the target font?
asr2
Aug 3
1
(452)
asr2
Aug 10
 Trados crashes, over and over again
3
(683)
 How to work with a file created with FrameMaker 2017 by using Trados 2015?
0
(217)
 What happened to trados after SR1!!!!    ( 1... 2)
16
(1,332)
 Studio 2017 and 2017SR1: Time required to find translation results
3
(606)
 Help needed!!! File missing.
5
(537)
 Is it possible to use SDL Trados through Wine?
Sulem
Aug 4
4
(584)
Sulem
Aug 8
 Trados Studio 2017 SR1 - Error message - The translation unit was not updated
ottovar
Aug 8
0
(309)
ottovar
Aug 8
 Bilingual excel filter seems does not work properly in Studio 2017
2
(341)
 SR1 won't start, even after update of update
2
(527)
 Tagger in Trados?
jjacek
Aug 7
1
(330)
 Studio 2017 - Where's LookAhead?
6
(637)
 Studio 2015 - double-clicking on a word does not mark the word
3
(359)
 Is Studio 2014 really useless now?
0
(436)
 Content of TM in translation memory doesn't appear in Trados
4
(480)
 Incomplete import by Studio 2017
0
(451)
 Would like to move between segments without triggering a search
0
(272)
 Issue with Multiterm after update to Studio 2017 SR1
Anne LJ
Aug 4
0
(252)
Anne LJ
Aug 4
 "Pre-scanning failed to identify the file type" -- Studio
xxxMarkAlexande
Oct 18, 2010
12
(5,084)
નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું  અક્ષરોનું કદ: -/+

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search

માત્ર નોંધેલા વપરાશકારોને મંચનું ઇ-મેઇલ ટ્રેકીંગ ઉપલબ્ધ છે


LSP.expert
You’re a freelance translator? LSP.expert helps you manage your daily translation jobs. It’s easy, fast and secure.

How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

More info »
WordFinder
The words you want Anywhere, Anytime

WordFinder is the market's fastest and easiest way of finding the right word, term, translation or synonym in one or more dictionaries. In our assortment you can choose among more than 120 dictionaries in 15 languages from leading publishers.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search