અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 
 
મંચ
વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
વ્યુ
અદ્યતન પોસ્ટ
Dipalimatkar
Jul 10, 2010
23
11,486
6
266
JCD61
Aug 22
9
521
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 18
56
2,657
Henry Dotterer
સાઇટ કર્મચારીઓ
21:33
泰晤士(TIMES)四合院儿    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149... 150)
QHE
May 4, 2014
2,241
842,783
ysun
20:59
Share Your Translation Tech-Setup    (પાના પર જાઓ 1... 2)
23
1,173
Michael Schubert
Mar 2, 2010
6
10,373
7
297
PetuPatukka
Sep 2, 2016
6
586
Juliano Martins
Aug 18, 2016
10
1,459
1
172
Mike Donlin
સાઇટ કર્મચારીઓ
May 31
12
1,267
Mike Donlin
સાઇટ કર્મચારીઓ
15:06
10
821
N/A
13:51
1
137
0
141
N/A
Jul 23
10
622
3
440
AnkarayaSamura
Feb 26, 2014
3
1,940
katia01
13:11
Websites - is it worth having one?    (પાના પર જાઓ 1... 2)
Sonia Rowland
Jul 7, 2001
17
6,820
0
156
N/A
Aug 9
3
219
Helen Shepelenko
સાઇટ કર્મચારીઓ
10:07
4
417
N/A
Aug 21
6
326
Helen Shepelenko
સાઇટ કર્મચારીઓ
07:15
2
213
pechkin88
Aug 22
6
341
"Our payment term is..."    (પાના પર જાઓ 1... 2)
18
2,280
Rad-1
Aug 22
0
223
Rad-1
Aug 22
Полезные советы (Tips and Tricks)    (પાના પર જાઓ 1, 2, 3... 4)
Eugene Gulak
May 24, 2009
46
18,042
ArtusAmak
Aug 20
4
229
ArtusAmak
Aug 22
N/A
Jul 31
9
543
N/A
Aug 22
1
140
heatherd
Aug 22
I'm unable to open Dejavu x2 and Dejavu x3    (પાના પર જાઓ 1, 2... 3)
30
2,191
mikhailo
Aug 22
4
428
1
310
Suspicious overpayment for my translation job    (પાના પર જાઓ 1... 2)
BCHAN400
Jun 27
15
1,684
N/A
Aug 22
2
218
Helen Shepelenko
સાઇટ કર્મચારીઓ
Aug 22
Victory13
Aug 22
5
299
Victory13
Aug 22
3
461
Agenzia italiana va in ferie senza pagare le fatture    (પાના પર જાઓ 1... 2)
18
1,650
નવો વિષય પોસ્ટ કરો    વિષય બહારનો: દાખવેલું    અક્ષરોનું કદ: - / + 

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)
 


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search


Across v6.3
Translation Toolkit and Sales Potential under One Roof

Apart from features that enable you to translate more efficiently, the new Across Translator Edition v6.3 comprises your crossMarket membership. The new online network for Across users assists you in exploring new sales potential and generating revenue.

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search