અનુવાદ - કળા & ધંધો »

Lighter side of trans/interp

 
Subscribe to Lighter side of trans/interp Track this forum

નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું (ડિફોલ્ટથી હાલના મંચ બહારનો વિષય)   અક્ષરોનું કદ: -/+
   વિષય
પોસ્ટ કરનાર
જવાબો
(વ્યુ)
અદ્યતન પોસ્ટ
 Off-topic: The Little Translator, back in September. Lousy plots, bad puns and more wavies.
5
(955)
 Jokes on language and translation    ( 1... 2)
Aurora Humarán
Apr 12, 2005
21
(41,373)
 Off-topic: I want your personal weird words
12
(1,027)
 Off-topic: Why was six afraid of seven?
Petra_44
Jun 18
5
(827)
 Off-topic: Always be careful with MT!
Charlotte Blank
Mar 24, 2016
7
(1,233)
 Off-topic:
Petra_44
Jun 18
0
(281)
Petra_44
Jun 18
 Off-topic: 800 - 900 words an hour?
Thayenga
Jan 13
9
(1,651)
Thayenga
Jan 14
 Off-topic: I want my typewriter back and use my brains
Channa Montijn
Dec 2, 2016
7
(1,112)
Annamaria Amik
Dec 5, 2016
 Off-topic: Simultaneous from German into any language: how do you guys manage it?
Daniel Frisano
Dec 2, 2016
6
(1,124)
Maxi Schwarz
Dec 4, 2016
 Off-topic: Enjoy!
1
(632)
Clarisa Moraña
Aug 4, 2016
 Off-topic:
texjax DDS PhD
Jun 12, 2016
0
(478)
texjax DDS PhD
Jun 12, 2016
 Off-topic: Translator Mary Hobson decided to learn Russian at the age of 56, earned PhD at 74    ( 1... 2)
LegalTransform
Apr 23, 2016
17
(2,307)
George Luca
Apr 26, 2016
 Which are the most common problems faced by translators and interpreters?
Aquileo
Nov 26, 2003
11
(6,385)
Elfen36
Apr 21, 2016
 Off-topic: Mis-translations and cross-cultural howlers    ( 1, 2, 3, 4... 5)
Libero_Lang_Lab
Dec 11, 2002
67
(19,062)
Mikhail Kropotov
Mar 29, 2016
 Off-topic: Have I chosen the wrong profession? ("costumers")
Patrick Porter
Jan 8, 2016
5
(1,471)
Tom in London
Mar 25, 2016
 Off-topic: I could've retired with this one job....
DJHartmann
Mar 11, 2016
10
(2,008)
Thayenga
Mar 13, 2016
 Non-ethical job?    ( 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7)
Heinrich Pesch
Feb 10, 2016
91
(11,156)
Texte Style
Feb 15, 2016
 Off-topic: So...    ( 1, 2... 3)
Tom in London
Jan 20, 2016
38
(4,985)
Tom in London
Feb 2, 2016
 Off-topic: Spot the problem with this TH-EN job posting (ignorant PM?)
DJHartmann
Dec 23, 2015
2
(709)
DJHartmann
Dec 23, 2015
 Off-topic: Holly jolly Christmas
Roni_S
Dec 20, 2015
2
(903)
Christine Andersen
Dec 22, 2015
 Off-topic: Concert    ( 1... 2)
Noni Gilbert
Nov 25, 2015
18
(3,208)
Noni Gilbert
Nov 29, 2015
 Off-topic: Calling all Tiggers, just in case you missed this job offer
Noni Gilbert
Nov 19, 2015
4
(1,489)
Danik 2014
Nov 21, 2015
 Missspellings abound - in English    ( 1, 2, 3... 4)
Cilian O'Tuama
Jun 2, 2015
57
(7,194)
Sarah Lewis-Morgan
Nov 17, 2015
 Off-topic: What being a translator means to different people :)
Annamaria Amik
Oct 2, 2015
6
(1,790)
Daryo
Oct 17, 2015
 Off-topic: Has anyone ever tried Fiverr?
Mark Sanderson
Oct 7, 2015
7
(1,471)
TranslateThis
Oct 7, 2015
 Off-topic: The best MT-translated spam ever
0
(1,037)
 Off-topic: Bilingual translator sought
Thomas T. Frost
Sep 15, 2015
5
(1,350)
Jeff Henson
Sep 15, 2015
 Off-topic: Warning: do not follow these instructions
Noni Gilbert
Sep 5, 2015
5
(1,697)
Angela Rimmer
Sep 7, 2015
 Off-topic: Best spell check error ever...
9
(1,833)
LEXpert
Sep 5, 2015
 Off-topic: Adobe is in need of a translator/copywriter
Georgie Scott
Aug 5, 2015
1
(1,174)
 Off-topic: Better not 'stick' around outside during a storm
Thomas T. Frost
Aug 1, 2015
6
(1,829)
neilmac
Aug 2, 2015
 Off-topic: Great Marketing Copy
7
(1,503)
Burrell
Jul 30, 2015
 Off-topic: A Bit of Translation Humour
Paul Dixon
Jul 29, 2015
8
(2,010)
Elizabeth Tamblin
Jul 30, 2015
 Off-topic: Google Translate scam made me laugh (Dutch)
1
(1,049)
Robert Rietvelt
Jul 28, 2015
 Off-topic: Need help identifying language.
patyjs
Jul 26, 2015
2
(1,204)
patyjs
Jul 26, 2015
 Off-topic: Interesting instruction from one of my clients
6
(1,407)
Robert Rietvelt
Jul 16, 2015
 Off-topic: Puns - to unwind
Paul Dixon
Jul 9, 2015
5
(1,345)
Thomas Pfann
Jul 9, 2015
 Off-topic: Hillary Clinton's Russian
Edward Potter
Jun 21, 2015
1
(1,106)
 Off-topic: If you’re on Windows, try pressing Ctrl+Alt+Down.
13
(2,091)
neilmac
Jun 13, 2015
 Off-topic: The key role of the school is to learn how to "Lire"
DLyons
May 22, 2015
4
(1,155)
DLyons
May 23, 2015
 Off-topic: Fun fail: Another plea from a dying penny agency    ( 1... 2)
Emal Ghamsharick
Apr 22, 2015
21
(4,142)
Jared Tabor
સાઇટ કર્મચારીઓ
Apr 23, 2015
 Off-topic: The Ten Commandments of How to be a Good Translator    ( 1... 2)
Icecreamqueen
Apr 14, 2015
18
(3,116)
AnneMarieG
Apr 17, 2015
 Off-topic: How do you deal with friends that like to visit in office hours?    ( 1... 2)
24
(3,108)
Icecreamqueen
Apr 14, 2015
 Off-topic: Funny Meme (Old) - All Your Base Are Belong To Us
Heather Walker
Mar 18, 2015
2
(1,206)
Lincoln Hui
Mar 21, 2015
 Off-topic: Swedish sign language interpreter steals the show
Kristian Andersson
Mar 16, 2015
5
(1,183)
 Off-topic: If you like maps...
Olly Pekelharing
Mar 11, 2015
3
(1,164)
Balasubramaniam L.
Mar 12, 2015
 Off-topic: Jackie Chan and the newest Chinese 'character'
Preston Decker
Mar 3, 2015
4
(988)
Phil Hand
Mar 3, 2015
 Off-topic: Addicted to TRADOS!
Daniel McCosh
Feb 27, 2015
5
(1,117)
Usch Pilz
Feb 27, 2015
 Off-topic: A letter to project manager
Anton Konashenok
Feb 25, 2015
5
(1,469)
Michael Wetzel
Feb 26, 2015
 Off-topic: Fun French slang quiz
Ben Gaia MA
Feb 12, 2015
10
(1,201)
Anton Konashenok
Feb 25, 2015
નવો વિષય પોસ્ટ કરો  વિષય બહારનો: દાખવેલું (ડિફોલ્ટથી હાલના મંચ બહારનો વિષય)   અક્ષરોનું કદ: -/+

= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= તમારી છેલ્લી મુલાકાત પછી નવી પોસ્ટ નથી ( = 15 થી વધારે પોસ્ટ)
= વિષય લોક કરેલો છે (તેમાં કોઇ નવી પોસ્ટ કરતા નહિં)


અનુવાદ ઉદ્યોગ ચર્ચા મંચ

અનુવાદ, દુભાષિયાકામ અને સ્થાનીકરણના વિષયો પર ખુલ્લી ચર્ચા

Advanced search
માત્ર નોંધેલા વપરાશકારોને મંચનું ઇ-મેઇલ ટ્રેકીંગ ઉપલબ્ધ છે


LSP.expert
You’re a freelance translator? LSP.expert helps you manage your daily translation jobs. It’s easy, fast and secure.

How about you start tracking translation jobs and sending invoices in minutes? You can also manage your clients and generate reports about your business activities. So you always keep a clear view on your planning, AND you get a free 30 day trial period!

More info »
PerfectIt consistency checker
Faster Checking, Greater Accuracy

PerfectIt helps deliver error-free documents. It improves consistency, ensures quality and helps to enforce style guides. It’s a powerful tool for pro users, and comes with the assurance of a 30-day money back guarantee.

More info »Forums
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search