સાઈટ કર્મચારીઓ પાસેથી નોંધ
April 24, 2013, 2:35 pm
See Website for second location of this company.
Logo -

TRANSLATED

The web's leading translation company

Established in 1999
ProZ.com member since Apr 2002

Translated.net

આઉટસોર્સર સૂચિ પર પાછા ફરો
આ બ્લુ બોર્ડ અહેવાલની માહિતી માટેની તમારી પહોંચ સિમિત છે. પૂરી પહોંચ મેળવવા, નીચે આપેલા ચૂકવણાના વિકલ્પો વિષે વિચારો.

ProZ.com સભ્યપદ
ProZ.com સભ્યો બધી બ્લુ બોર્ડ અહેવાલો સુધી અસિમિત પહોંચ ધરાવે છે. આમાં આઉટસોર્સર સંપર્ક માહિતીની, ફરીથી કામ કરવાની શક્યતાના મૂલ્યાંકનની અને આઉટસોર્સર નોંધ ટિપ્પણીઓની પૂરી પહોંચ સમાવિષ્ટ છે. ProZ.com સભ્યો આઉટસોર્સરો કે જેઓ સક્રિય રીતે અનિયુક્તો પાસેથી અરજીઓ સ્વીકારે છે તેમને અરજી કરવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે.


બ્રાઉનીઝ ગુણો
વિવિધ રીતે સાઈટ પર ફાળો આપીને બ્રાઉનીઝ ગુણો મેળવાય છે. ગેર-સભ્યો એક જ નોંધ જોવા માટે 50 બ્રાઉનીઝ ગુણો ભરપાઈ કરી શકે. (એક વાર ચૂકવ્યા પછી, અહેવાલ (ફરીથી કામ કરવાની શક્યતા અને ટિપ્પણીઓ સમાવિષ્ટ) હંમેશ માટે દેખાતો રહે છે.)

તમે બ્રાઉનીઝ મેળવવા માટે નોંધણી થયેલા હોવા જોઈએ.

ProZ.com પાકીટમાંથી રોકડા
જેમ તમે સાઈટનો ઉપયોગ કરો તેમ એક વખતમાં એક માત્ર-સભ્યના અમુક હક્કો ખરીદવા ProZ.com "પાકીટ" ને નાની રકમ રોકડી ભરી શકો છો. એક જ બ્લુ બોર્ડ નોંધ જોવાની કિંમત 50 યુ.એસ. સેંટ છે. (એક વાર ચૂકવ્યા પછી, અહેવાલ (ફરીથી કામ કરવાની શક્યતા અને ટિપ્પણીઓ સમાવિષ્ટ) હંમેશ માટે દેખાતો રહે છે.)
તમારું પાકીટ વાપરવા માટે તમારે નોંધણી થયેલા હોવું જોઈએ.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.9 1055 entries
Past 12 months:
4.9 67 entries


નોંધોનો સારાંશ

તારીખ સેવા પ્રદાતા Service provider કુડોઝ- બ્રાઉનીઝ ટિપ્પણી ફરીથી કામ કરવાની શક્યતા (એલ.ડબલ્યુ.એ.) ફરીથી કામ કરવાની શક્યતા
Jul 17
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
1
Jul 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 516
5
Jul 5
પહોંચ સિમિત કરાઈ
105 - 8737
5
Jun 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 418
5
Jun 11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
21 - 389
5
Jun 5
પહોંચ સિમિત કરાઈ
577 - 1862
5
Jun 5
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 405
5
May 22
પહોંચ સિમિત કરાઈ
104 - 778
5
Apr 29
પહોંચ સિમિત કરાઈ
348 - 28341
5
Apr 27
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 350
5
Apr 24
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 884
5
Apr 11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Mar 30
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 343
5
Mar 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 305
5
Feb 14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1564 - 1452
5
Feb 14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
54 - 300
5
Jan 26
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 655
5
Jan 18
પહોંચ સિમિત કરાઈ
112 - 1557
5
Jan 11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 305
5
Jan 9
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 320
4
Jan 8
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jan 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 300
5
Jan 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 841
5
Jan 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 358
5
Jan 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2400
5
Jan 5
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 66
5
Jan 5
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Dec 31 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 675
5
Dec 30 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1748
3
Dec 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 210
5
Dec 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 3034
5
Dec 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 355
5
Dec 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 708
5
Dec 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1403
5
Dec 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 1028
5
Nov 23 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 325
5
Nov 12 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
69 - 2213
5
Nov 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 300
5
Nov 10 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 1445
5
Nov 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 554
5
Nov 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
90 - 2
4
Nov 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
35 - 1606
5
Nov 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 410
5
Nov 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
48 - 300
5
Nov 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Nov 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Oct 29 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Oct 27 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1450
5
Oct 27 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 2002
5
Oct 17 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 571
5
Oct 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Oct 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Oct 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Oct 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 305
5
Oct 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
297 - 3766
5
Sep 26 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
21 - 305
5
Sep 21 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 561
5
Sep 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 1269
5
Sep 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Sep 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
96 - 792
5
Sep 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 614
5
Sep 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 760
5
Sep 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 415
5
Sep 1 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
84 - 2051
5
Aug 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 40
5
Aug 4 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Aug 3 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1472 - 16690
5
Aug 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1349
5
Aug 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 279
5
Aug 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1400
5
Aug 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 305
5
Jul 19 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jul 14 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jul 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jul 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 420
5
Jul 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 370
5
Jul 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 560
5
Jul 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jul 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 395
5
Jul 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 587
5
Jul 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1027
5
Jul 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 65
5
Jul 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 353
5
Jul 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jul 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jun 30 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jun 23 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 306
5
Jun 15 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
105 - 8737
5
Jun 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
357 - 8868
5
Jun 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 350
5
Jun 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 403
5
Jun 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 250
5
Jun 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
4
Jun 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 633
5
Jun 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
131 - 3041
5
Jun 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1397 - 371
5
Jun 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jun 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 370
5
Jun 4 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 10
5
May 15 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
40 - 2630
5
May 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 750
4
May 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
May 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 325
5
May 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
May 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 355
4
May 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
May 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Apr 22 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 950
5
Apr 20 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
348 - 28341
5
Apr 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Apr 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 320
5
Apr 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
92 - 2329
5
Mar 17 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Mar 16 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 183
5
Mar 16 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
173 - 511
5
Mar 15 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 745
5
Mar 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
718 - 24
5
Mar 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3 - 686
5
Mar 10 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
198 - 204
5
Mar 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 661
5
Mar 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 425
5
Mar 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Mar 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 255
5
Mar 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 105
5
Mar 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 208
5
Mar 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 549
5
Mar 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
4
Mar 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 226
5
Feb 29 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1060
5
Feb 20 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 835
5
Feb 10 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Feb 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7 - 9636
5
Feb 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 110
5
Feb 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Feb 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Feb 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Feb 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Feb 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 367
5
Jan 12 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Jan 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jan 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jan 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
133 - 21217
5
Jan 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 363
5
Jan 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1150 - 3791
5
Jan 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 553
5
Jan 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jan 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jan 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 400
5
Dec 30 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
162 - 4728
5
Dec 11 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 312
5
Dec 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Dec 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 668
5
Dec 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 1324
5
Dec 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 841
5
Dec 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Dec 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
34 - 494
5
Nov 30 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
61 - 1863
5
Nov 18 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 12 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 11 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
388 - 1502
5
Nov 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
892 - 2371
4
Nov 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 456
5
Nov 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Nov 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1173 - 7451
5
Nov 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
87 - 1845
5
Nov 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
23 - 721
5
Nov 2 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Oct 24 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 799
5
Oct 15 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 2530
5
Oct 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
127 - 4451
5
Oct 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Oct 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
5
Oct 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 160
5
Oct 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Oct 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 2033
5
Oct 1 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3 - 588
5
Sep 29 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Sep 28 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
33 - 1524
5
Sep 28 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Sep 25 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
809 - 8421
5
Sep 20 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 870
1
Sep 12 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 378
5
Sep 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Sep 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Sep 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 217
5
Sep 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Sep 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 561
5
Sep 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 149
5
Sep 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
68 - 562
5
Sep 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
53 - 265
5
Sep 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
5
Sep 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 200
5
Sep 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Aug 12 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 481
5
Aug 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 365
5
Aug 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 550
3
Aug 5 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Aug 5 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 510
4
Aug 5 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Aug 5 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
52 - 841
5
Aug 4 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 616
5
Aug 4 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Aug 3 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Jul 16 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jul 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 4813
5
Jul 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
749 - 1032
5
Jul 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 238
4
Jul 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
4
Jul 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jul 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 5948
5
Jun 30 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
105 - 506
5
Jun 23 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 860
5
Jun 19 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 563
5
Jun 18 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jun 13 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1091 - 9389
5
Jun 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2036 - 9230
5
Jun 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jun 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
143 - 396
5
Jun 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jun 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
585 - 2286
5
Jun 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jun 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 2430
5
Jun 3 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
May 13 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1205 - 1567
5
May 12 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
103 - 2025
5
May 11 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 1187
5
May 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
May 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
105 - 8737
5
May 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
May 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
357 - 8868
5
May 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3 - 3070
5
May 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4011 - 16000
5
May 5 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Apr 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
30 - 1673
5
Apr 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 750
5
Apr 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Apr 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 456
5
Apr 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 564
5
Apr 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 205
5
Apr 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 405
4
Apr 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
96 - 531
5
Apr 2 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 614
5
Mar 12 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
219 - 9649
5
Mar 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 458
4
Mar 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 350
5
Mar 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
293 - 5812
5
Mar 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
139 - 2278
5
Mar 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1836 - 6470
5
Mar 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 406
5
Mar 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 855
5
Mar 5 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 355
5
Feb 16 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 1147
5
Feb 14 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 200
5
Feb 12 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1755
5
Feb 11 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 417
5
Feb 11 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Feb 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
530 - 4767
5
Feb 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
44 - 608
5
Feb 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 353
5
Feb 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 303
5
Feb 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
52 - 981
5
Jan 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Jan 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1350
5
Jan 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Jan 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 991
4
Jan 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 405
5
Dec 30 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
327 - 1290
5
Dec 29 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
44 - 431
5
Dec 27 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Dec 19 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
498 - 6001
5
Dec 15 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 2431
5
Dec 12 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
266 - 777
5
Dec 11 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Dec 9 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Dec 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 356
5
Dec 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
309 - 1566
5
Dec 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 377
5
Dec 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2915
5
Dec 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
38 - 1287
5
Dec 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 563
5
Dec 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Nov 17 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 621
5
Nov 15 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 678
5
Nov 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
44 - 770
5
Nov 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 350
5
Nov 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Nov 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Nov 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 703
5
Nov 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
5
Nov 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Nov 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
5
Nov 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 22 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
27 - 1793
5
Oct 16 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
5
Oct 14 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 13 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 543
5
Oct 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 4018
5
Oct 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 407
5
Sep 15 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Sep 12 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 614
5
Sep 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 800
5
Sep 9 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 284
5
Sep 9 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
613 - 2030
5
Sep 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 526
5
Sep 5 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Sep 5 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Sep 5 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 355
5
Sep 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 5304
5
Sep 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
349 - 1002
5
Aug 27 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Aug 5 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Aug 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 1828
5
Aug 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 549
5
Aug 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
380 - 2726
5
Aug 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 443
5
Aug 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 2023
5
Aug 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 405
5
Aug 2 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 3699
5
Jul 11 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3 - 603
5
Jul 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 353
5
Jul 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
75 - 566
4
Jul 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 353
5
Jul 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
104 - 1157
5
Jul 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 400
5
Jul 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
89 - 418
5
Jul 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1850
5
Jun 25 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 889
5
Jun 13 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 2970
4
Jun 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 550
5
Jun 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
4
Jun 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
71 - 1409
5
Jun 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jun 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 856
5
Jun 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
625 - 1700
5
Jun 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
May 23 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2036 - 9230
5
May 23 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 550
5
May 12 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
156 - 888
5
May 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
37 - 3848
5
May 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 323
5
May 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
324 - 5828
5
May 5 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
110 - 1140
5
May 5 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 616
5
Apr 9 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1952
5
Apr 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 850
5
Apr 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
574 - 2820
5
Apr 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
585 - 2286
5
Apr 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
391 - 4538
5
Apr 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 370
5
Apr 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Mar 31 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3 - 461
5
Mar 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
692 - 271
5
Mar 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1365
5
Mar 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
4
Mar 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 5 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Mar 3 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
126 - 7750
5
Feb 22 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
34 - 4693
5
Feb 13 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 1045
3
Feb 11 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 128
5
Feb 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
704 - 69
5
Feb 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 1427
5
Feb 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 185
5
Feb 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Feb 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
306 - 2572
5
Feb 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 661
5
Feb 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Feb 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
111 - 4409
5
Jan 30 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 709
5
Jan 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 370
5
Jan 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jan 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 765
5
Jan 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
469 - 4135
5
Jan 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
149 - 1274
5
Jan 7 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 411
5
Jan 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 410
5
Jan 6 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
183 - 4600
5
Dec 30 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 100
5
Dec 25 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 350
5
Dec 12 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Dec 9 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 815
5
Dec 9 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 765
5
Dec 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 433
5
Dec 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 390
5
Dec 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 356
5
Dec 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 443
5
Dec 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1748
5
Nov 27 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
34 - 34
4
Nov 14 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 781
5
Nov 12 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 390
5
Nov 11 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1025 - 1808
5
Nov 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 550
5
Nov 7 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 303
5
Nov 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2595 - 7299
5
Nov 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
23 - 721
5
Nov 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Nov 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
26 - 3037
5
Oct 17 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 9 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 306
5
Oct 9 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 622
5
Oct 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 515
5
Oct 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 606
5
Oct 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4030
5
Oct 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 655
5
Oct 2 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 1804
5
Sep 28 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1297
5
Sep 12 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 286
5
Sep 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Sep 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 481
5
Sep 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
227 - 1880
5
Sep 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 387
5
Sep 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 382
5
Sep 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
767 - 678
5
Sep 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - -50
5
Sep 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
27 - 616
5
Sep 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1050
5
Aug 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
153 - 3867
5
Aug 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Aug 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Aug 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 371
5
Aug 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Aug 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 1941
5
Aug 2 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 393
5
Aug 2 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
932 - 2600
5
Jul 15 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 441
5
Jul 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jul 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jul 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 465
5
Jul 9 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 401
4
Jul 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jun 27 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
76 - 4105
5
Jun 24 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
52 - 2840
5
Jun 20 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 575
5
Jun 19 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 723
5
Jun 17 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jun 16 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
89 - 3192
5
Jun 14 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
164 - 2084
5
Jun 12 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jun 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Jun 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 370
5
Jun 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 200
5
Jun 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 1409
5
Jun 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Jun 7 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 403
5
May 29 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
May 25 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
377 - 4165
5
May 21 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
314 - 8445
5
May 13 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
May 11 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
May 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
40 - 405
5
May 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
164 - 5736
5
May 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
37 - 513
5
May 3 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Apr 22 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
238 - 2399
5
Apr 18 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 405
4
Apr 17 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
163 - 1345
5
Apr 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7 - 681
5
Apr 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Apr 4 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1465 - 43820
5
Apr 1 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
115 - 3160
5
Mar 21 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 1384
4
Mar 9 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1960 - 4319
4
Mar 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 11
5
Mar 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
10 - 425
5
Mar 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
33 - 831
5
Mar 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
233 - 1322
5
Feb 19 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 853
5
Feb 15 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 505
5
Feb 9 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
113 - 170
5
Feb 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
22 - 2653
1
Feb 5 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
31 - 1549
5
Jan 11 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
339 - 48
5
Jan 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2320
5
Jan 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
91 - 1055
5
Jan 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 776
5
Jan 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jan 7 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 453
5
Dec 21 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
111 - 1845
5
Dec 12 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
730 - 7908
5
Dec 8 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
421 - 393
5
Dec 8 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 210
5
Dec 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 550
5
Dec 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
271 - 7728
5
Dec 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
254 - 3366
5
Nov 28 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 513
5
Nov 20 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
176 - 3421
5
Nov 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
11 - 2375
5
Nov 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Nov 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
21 - 150
5
Nov 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
263 - 4367
5
Oct 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
263 - 1683
5
Oct 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 1560
5
Sep 24 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
56 - 2101
5
Sep 13 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
26 - 7177
5
Sep 10 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
19 - 1080
5
Sep 8 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 1310
5
Sep 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7 - 408
4
Sep 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Sep 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1580
5
Sep 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 800
5
Aug 21 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 473
5
Aug 11 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 991
5
Aug 10 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 3186
5
Aug 2 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
21 - 698
5
Aug 2 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
4
Aug 2 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1653 - -47601
5
Jul 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 455
5
Jul 2 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jul 2 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
40 - 1363
5
Jun 11 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1064
5
Jun 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
197 - 656
5
Jun 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 530
5
Jun 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 795
5
May 31 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
53 - 6193
5
May 13 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
36 - 510
5
May 8 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 5300
5
Apr 16 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1125
5
Apr 12 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 2886
5
Apr 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 405
5
Apr 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
58 - 5625
5
Apr 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 849
5
Apr 3 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
125 - 963
5
Mar 19 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
132 - 1513
5
Mar 9 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 466
5
Mar 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 454
5
Mar 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Mar 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 465
5
Mar 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
286 - 1775
5
Mar 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
629 - 3233
5
Feb 17 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 150
5
Feb 11 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
48 - 980
5
Feb 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
95 - 2875
5
Feb 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
87 - 2576
5
Feb 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
150 - 1845
5
Feb 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Feb 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Feb 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jan 25 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 1156
5
Jan 25 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
585 - 2286
5
Jan 11 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 261
5
Jan 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 906
5
Jan 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4555
5
Jan 5 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 337
5
Jan 4 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
35 - 3360
4
Dec 6 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1021 - 853
5
Dec 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
131 - 374
5
Nov 30 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
25 - 203
5
Nov 29 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
11 - 273
5
Nov 29 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 2129
5
Nov 14 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 533
5
Nov 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4247 - 6395
5
Nov 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2055
5
Nov 7 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 27 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 360
5
Oct 19 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
33 - 1836
5
Oct 10 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
730 - 7908
5
Oct 9 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 217
5
Oct 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 1176
5
Oct 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
283 - 157
5
Oct 6 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 35
5
Oct 6 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 2513
5
Oct 6 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 366
5
Oct 6 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
159 - 29744
5
Oct 6 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
332 - 9263
5
Oct 6 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 1973
5
Oct 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 1183
5
Sep 29 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1398 - 2059
5
Sep 27 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1744 - 5529
5
Sep 9 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2500 - 12562
5
Aug 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
799 - 1654
5
Aug 3 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Aug 1 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 733
4
Aug 1 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Jul 20 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 476
5
Jul 7 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 2176
5
Jul 7 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 12765
5
Jul 7 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
89 - 2253
5
Jul 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
164 - 1789
5
Jul 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 3170
5
Jun 10 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
56 - 2101
5
Jun 7 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 365
5
Jun 7 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
528 - 3687
5
Jun 7 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4280
5
Jun 7 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
89 - 3192
5
May 17 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
27 - 1189
5
May 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 3
5
May 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1360
5
Apr 20 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 815
5
Apr 6 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 544
5
Apr 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 5300
5
Apr 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
957 - 2454
5
Apr 4 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1253
5
Mar 30 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
656 - 5165
2
Mar 14 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 424
5
Mar 11 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 680
5
Mar 10 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
118 - 18045
5
Mar 10 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
151 - 2916
5
Mar 9 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 353
5
Mar 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
155 - 3818
5
Mar 3 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 203
5
Feb 17 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
6 - 832
5
Feb 9 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 85
5
Feb 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
5
Feb 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
112 - 8
5
Feb 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
52 - 841
5
Feb 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 3918
5
Feb 8 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 736
5
Feb 1 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
577 - 1862
5
Jan 19 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 230
2
Jan 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 15
4
Jan 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jan 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 585
4
Jan 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
23 - 2538
5
Jan 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
18 - 51
5
Jan 5 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 540
5
Jan 3 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 3843
5
Dec 6 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
33 - 831
5
Dec 1 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
581 - 2094
5
Nov 15 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
748 - 2161
5
Nov 11 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 353
5
Nov 10 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 200
4
Nov 10 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 703
5
Nov 9 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 356
5
Oct 5 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 62
4
Oct 5 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 5 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
96 - 531
5
Oct 5 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
68 - 8971
5
Sep 27 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
579 - 2265
5
Sep 23 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 546
5
Sep 22 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 744
5
Sep 17 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
14 - 2699
5
Sep 16 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
92 - 3460
5
Sep 9 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
44 - 5995
5
Aug 11 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
177 - 1904
5
Aug 11 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
22 - 1723
5
Aug 2 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
63 - 6668
5
Aug 2 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 40
5
Jul 23 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
233 - 7458
5
Jul 22 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
88 - 2166
5
Jul 22 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
380 - 2726
5
Jul 6 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Jul 6 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
454 - 6166
5
Jun 10 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 8300
5
Jun 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
137 - 713
5
May 31 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
57 - 1188
5
May 28 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 674
5
May 11 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2903
5
May 10 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
74 - 2319
5
May 9 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
62 - 921
5
Apr 23 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
935 - 7902
5
Apr 9 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Apr 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
232 - 1902
5
Apr 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 650
5
Apr 7 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 755
5
Mar 29 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 37
5
Mar 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
577 - 8109
5
Feb 21 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
107 - 12248
4
Feb 12 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1290
5
Feb 11 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1159 - 12174
5
Feb 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Feb 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
168 - 2667
5
Feb 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
10564 - 14392
5
Feb 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
93 - 2662
5
Feb 8 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
799 - 7003
5
Jan 30 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 793
5
Jan 5 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1854
5
Dec 16 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
59 - 466
4
Dec 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 220
5
Dec 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 330
5
Dec 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 595
5
Dec 7 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 835
5
Dec 7 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
677 - 5574
5
Nov 29 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 2666
5
Nov 16 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 150
5
Nov 10 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
280 - 3687
5
Nov 10 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 6945
5
Nov 10 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
100 - 1081
5
Oct 14 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
36 - 5120
5
Oct 12 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
49 - 1001
4
Oct 12 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
673 - 4338
5
Oct 12 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
470 - 1169
5
Oct 12 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 22370
5
Sep 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 1815
5
Sep 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 630
5
Sep 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
708 - 17992
5
Sep 8 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
118 - -973
5
Sep 7 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Aug 10 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
736 - 3576
5
Jul 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 575
5
Jul 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
100 - 11066
5
Jul 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 505
5
Jun 20 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
577 - 1862
4
Jun 10 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 213
5
Jun 10 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
51 - 485
5
Jun 10 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
23 - 572
4
Jun 10 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
165 - 2219
5
Jun 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
249 - 3580
5
May 14 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
122 - 633
5
May 8 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
656 - 5165
5
May 7 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
81 - 3693
5
May 4 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Apr 21 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
84 - 936
5
Apr 20 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Apr 20 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
44 - 2101
5
Apr 20 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Apr 18 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
155 - 1238
5
Apr 13 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 2513
5
Apr 8 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 963
5
Apr 8 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 4043
5
Apr 1 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
552 - 3554
5
Mar 9 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
5 - 123
4
Mar 7 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
52 - 841
5
Mar 6 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 105
5
Feb 23 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
228 - 438
5
Feb 12 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
138 - 1773
5
Feb 6 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
112 - 8
5
Feb 5 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
169 - 1025
5
Jan 15 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1871
5
Jan 14 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 1828
5
Jan 8 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
420 - 12484
5
Jan 7 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
38 - 1555
5
Jan 7 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
511 - 4694
5
Jan 6 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
573 - 3137
5
Dec 19 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
10879 - 11390
5
Dec 9 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
527 - 258
5
Dec 7 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
146 - 46
5
Dec 5 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
207 - 2051
5
Dec 1 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
87 - 2576
5
Nov 28 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
76 - 231
5
Nov 22 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
487 - 1917
5
Nov 12 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
126 - 6267
5
Nov 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Nov 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
834 - 3515
5
Nov 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
624 - 1619
5
Nov 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Nov 5 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1176
5
Nov 5 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
22 - 267
5
Nov 2 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
314 - 2174
5
Oct 26 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 14 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
685 - 41886
5
Oct 11 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 1283
5
Oct 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
299 - 4469
2
Oct 6 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
44 - 897
5
Oct 6 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
238 - 2399
5
Sep 24 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
127 - 1367
5
Sep 23 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
197 - 3793
5
Sep 20 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1290
5
Sep 18 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
379 - 797
5
Sep 18 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 353
5
Sep 17 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4555
5
Sep 17 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
45 - 299
5
Sep 17 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
685 - 5450
5
Aug 29 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2880
5
Aug 17 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
94 - 1253
5
Aug 13 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1653
5
Aug 12 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Aug 9 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1432 - -25979
5
Aug 7 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
380 - 2726
5
Aug 7 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 835
5
Aug 7 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 168
5
Jul 31 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 200
5
Jul 19 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
81 - 1247
5
Jul 11 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
307 - 2946
5
Jul 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 100
5
Jul 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
200 - 2964
5
Jun 16 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - -50
5
Jun 16 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
52 - 970
5
Jun 14 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1076 - 530
5
Jun 13 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 381
5
Jun 12 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1276
5
May 29 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 558
5
May 27 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
47 - 4545
5
May 22 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2 - 353
5
May 15 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - -40
5
May 13 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
63 - 361
5
May 12 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
May 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
54 - 1801
5
May 10 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
111 - 662
5
May 6 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
187 - 752
5
May 6 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
248 - 6288
5
Apr 30 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Apr 28 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
26 - 3158
5
Apr 17 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 1662
5
Apr 11 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
27 - -30733
5
Mar 12 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 15
5
Mar 11 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 331
5
Mar 11 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 1148
5
Mar 11 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 100
5
Mar 11 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Mar 9 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 503
5
Mar 9 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 37
5
Mar 9 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
5
Mar 9 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 20
5
Mar 8 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 720
5
Mar 6 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
19 - 560
5
Feb 17 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
22 - 2653
5
Feb 1 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 2063
5
Jan 28 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7 - 719
5
Jan 14 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
58 - 3869
5
Jan 9 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 7204
5
Dec 8 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
41 - 1293
5
Nov 28 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1115
5
Nov 15 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2840
5
Sep 5 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
159 - 2236
5
Aug 11 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 180
5
Jul 31 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
280 - 3687
5
Jul 31 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
63 - 3060
5
Jul 19 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
187 - 2180
5
Jul 18 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1866 - 195
5
Jul 9 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 277
5
Jun 8 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 370
5
May 10 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
58 - 3031
5
Apr 12 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
238 - 19242
5
Apr 11 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
4
Apr 5 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 9732
5
Mar 11 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
480 - 2103
5
Feb 15 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
478 - 1039
5
Feb 15 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
119 - 5055
5
Feb 1 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
258 - -677
5
Jan 30 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
287 - 3367
5
Jan 18 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1395 - 1876
5
Jan 9 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Oct 21 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2499 - 2267
5
Oct 18 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
313 - 2078
5
Oct 4 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
9 - 121
5
Oct 4 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
95 - 3239
5
Sep 12 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
188 - 1243
5
Sep 11 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 4709
5
Aug 18 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1565 - 1840
5
Jul 30 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
215 - 10308
5
Jul 27 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
194 - 299
5
Jul 24 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
29 - 1150
5
Jul 7 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
57 - 397
5
Jun 21 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
88 - 51
5
Jun 16 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
78 - 913
5
Jun 11 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
22 - 557
5
Jun 11 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
130 - 1081
5
May 23 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2891
5
May 13 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
98 - 6479
5
Jan 17 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 650
5
Jan 12 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
802 - 11163
4
Dec 31 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3657 - 3829
5
Dec 19 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 560
5
Dec 8 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
23 - 484
5
Dec 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
702 - 2345
5
Dec 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1754 - 148
5
Dec 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 230
5
Dec 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
602 - 3966
5
Dec 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 69
5
Dec 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
94 - 36
5
Dec 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
29 - 50
5
Dec 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
316 - -13131
5
Dec 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
227 - 2142
5
Dec 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
243 - 1322
5
Dec 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 4457
5
Dec 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Dec 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
100 - 1690
5
Dec 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
528 - 3687
5
Nov 11 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1462 - -9046
5
Nov 10 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
183 - 1840
5
Nov 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
385 - 385
5
Nov 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1087 - 4342
5
Nov 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
579 - 2088
5
Nov 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 426
5
Nov 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
219 - 94
5
Nov 1 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
65 - -1907
5
Oct 17 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
934 - 6385
5
Oct 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
10 - 2341
5
Oct 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
69 - 1596
5
Oct 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Oct 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
9 - 319
5
Oct 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - -50
5
Oct 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 543
5
Oct 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 313
5
Sep 15 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
115 - 582
5
Sep 15 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7195 - 2517
3
Sep 15 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
84 - 731
5
Sep 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
6262 - 1118
5
Sep 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 105
5
Sep 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
54 - 1671
5
Sep 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
320 - 5483
5
Sep 2 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
201 - 765
5
Aug 3 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1079 - 2632
5
Aug 3 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
408 - 3877
5
Aug 3 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
404 - 823
5
Aug 3 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
313 - 1218
5
Aug 3 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
224 - 3172
5
Aug 3 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Aug 3 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 168
5
Aug 2 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 549
5
Aug 2 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 305
5
Aug 2 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1527 - 44905
5
Aug 2 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
168 - 1588
5
Jul 16 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
70 - 54
5
Jul 12 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 382
5
Jul 8 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 298
5
Jul 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 150
5
Jul 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
294 - 6028
5
Jul 3 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 555
5
Jun 28 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 1459
5
Jun 10 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1469 - 3774
5
Jun 9 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3708 - 4707
5
Jun 9 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 1921
5
Jun 8 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 142
5
Jun 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
120 - 965
5
Jun 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
47 - 213
5
Jun 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3044 - 15469
5
May 23 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
83 - 16
5
May 10 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
150 - 218
5
May 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1095 - 3552
5
May 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 213
5
May 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
80 - 2260
5
May 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
107 - 586
5
May 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
164 - 123
5
May 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1054 - 39579
5
Apr 23 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
5113 - 638
5
Apr 8 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
31 - 123
5
Apr 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 158
5
Apr 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1250 - 4933
5
Apr 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
314 - 71
5
Apr 1 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
22 - 952
5
Mar 11 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1019 - 2930
5
Mar 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
527 - 258
5
Mar 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Mar 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
334 - 680
5
Mar 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Mar 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7 - 500
5
Mar 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
251 - 126
5
Mar 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
842 - 2248
5
Mar 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
111 - 739
5
Mar 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1277 - 3487
5
Mar 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
83 - -88
5
Mar 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
152 - 3945
5
Mar 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 360
4
Feb 10 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Feb 8 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Feb 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 612
5
Feb 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Feb 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
61 - 1406
5
Feb 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 1803
5
Feb 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Feb 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
84 - 936
5
Feb 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
157 - 1488
5
Feb 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 269
5
Feb 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
336 - 12488
5
Feb 4 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
130 - 654
5
Jan 18 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1712 - 3839
5
Jan 13 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1 - 106
5
Jan 7 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
29 - 3215
5
Jan 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
382 - 931
5
Jan 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
139 - 2003
5
Jan 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 856
5
Jan 6 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
204 - 1408
5
Jan 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
55 - 30914
5
Jan 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 150
5
Jan 5 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
97 - 268
5
Dec 14 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 261
5
Dec 13 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
139 - 1230
5
Dec 8 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
169 - 1025
5
Dec 8 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
165 - 1462
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 476
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 238
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 183
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 100
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 115
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4294 - 2920
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
290 - 12390
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
179 - 3501
5
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
988 - 1081
4
Dec 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
540 - 1624
5
Dec 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7 - 182
5
Dec 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
833 - 223
5
Dec 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
123 - 9507
5
Nov 16 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 53
5
Nov 15 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
498 - 23036
5
Nov 12 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 209
5
Nov 11 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 150
5
Nov 5 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
200 - 197
5
Nov 5 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
158 - 240
5
Oct 13 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
137 - 4297
5
Oct 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Sep 10 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 119
5
Sep 9 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1490 - 370
5
Sep 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
112 - 206
5
Sep 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
46 - 487
5
Sep 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2430
5
Sep 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
97 - 291
5
Sep 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
283 - 229
5
Sep 3 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1951 - 3226
5
Aug 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
126 - 194
5
Aug 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1145 - 1949
5
Jul 31 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Jul 31 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
238 - 19242
5
Jul 30 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
39 - 2017
5
Jul 29 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Jul 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
78 - 150
5
Jul 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
76 - 3425
5
Jun 9 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
251 - 983
5
Jun 9 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
33 - 106
5
Jun 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
899 - 2694
5
May 27 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
263 - 3674
5
May 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
157 - 7221
5
May 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
498 - 9662
5
Apr 15 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
92 - 216
5
Apr 8 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
31 - 483
5
Mar 12 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
36 - 730
5
Mar 7 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
96 - 1103
5
Mar 6 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
18 - 392
5
Feb 22 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1152 - 1812
5
Feb 17 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 213
5
Jan 21 '04
પહોંચ સિમિત કરાઈ
106 - 1009
4
Dec 10 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
714 - 920
5
Dec 10 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 312
5
Nov 7 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 650
5
Nov 6 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Sep 29 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 6068
5
Sep 16 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
528 - 120
5
Sep 8 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 5
5
Sep 8 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Aug 24 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1158 - 104224
5
Jul 15 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
327 - 487
5
Jul 7 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
202 - 56
5
Jul 6 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
879 - 2333
5
Jun 5 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 170
5
May 28 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
10 - 161
5
May 8 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 100
5
May 7 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
50 - 164
5
Mar 13 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1873 - 8669
5
Mar 9 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 7 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
368 - 181
5
Mar 7 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 150
5
Mar 5 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Mar 5 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Mar 5 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
238 - 2399
5
Mar 5 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
3 - 196
5
Mar 5 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 300
5
Feb 27 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
270 - 58
5
Sep 12 '02
પહોંચ સિમિત કરાઈ
852 - 23902
5
Apr 8 '02
પહોંચ સિમિત કરાઈ
294 - 3623
4
Apr 8 '02
પહોંચ સિમિત કરાઈ
26 - 1103
5
Apr 8 '02
પહોંચ સિમિત કરાઈ
469 - 2779
4
Apr 8 '02
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
3

ProZ.com સભ્યના નામો જાંબલા રંગમાં દાખવાય છે.
પોસ્ટ કરનારાઓ વિષે વધારે માહિતી માટે નામો પર માઉસ લઈ જાઓ.

જાહેર ઈનકાર: ProZ.com કોઇપણ પોસ્ટીંગના ચોકસાઇની બહાલી અથવા બાંયેધારી આપતું નથી. ProZ.com કર્મચારીઓ અહિં પોસ્ટ કરેલું કોઈપણ વિષયતત્વ કાઢી નાખવા અથવા સંપાદિત કરવાનો હક્ક અબાધિત (પણ કોઈ કર્તવ્ય હાથ ધરતો નથી) રાખે છે. ProZ.com કર્મચારીઓ બાબતોનું મુદ્રણ થયા પહેલાં પુનઃઅવલોકન કરતાં નથી; રીઅલ-ટાઈમ મધ્યસ્થી ફરજ પર હોતો નથી, તેથી વાંચકો તેમના જોખમે નોંધ કરે છે.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

ગુજરાતી

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search