સાઈટ કર્મચારીઓ પાસેથી નોંધ
May 31, 2016, 9:15 pm
See Website for other company locations.
Logo -

PoliLingua.com

Localization services

Established in 2002
ProZ.com member since Sep 2012

Polilingua

આઉટસોર્સર સૂચિ પર પાછા ફરો
આ બ્લુ બોર્ડ અહેવાલની માહિતી માટેની તમારી પહોંચ સિમિત છે. પૂરી પહોંચ મેળવવા, નીચે આપેલા ચૂકવણાના વિકલ્પો વિષે વિચારો.

ProZ.com સભ્યપદ
ProZ.com સભ્યો બધી બ્લુ બોર્ડ અહેવાલો સુધી અસિમિત પહોંચ ધરાવે છે. આમાં આઉટસોર્સર સંપર્ક માહિતીની, ફરીથી કામ કરવાની શક્યતાના મૂલ્યાંકનની અને આઉટસોર્સર નોંધ ટિપ્પણીઓની પૂરી પહોંચ સમાવિષ્ટ છે. ProZ.com સભ્યો આઉટસોર્સરો કે જેઓ સક્રિય રીતે અનિયુક્તો પાસેથી અરજીઓ સ્વીકારે છે તેમને અરજી કરવાની ક્ષમતા પણ ધરાવે છે.


બ્રાઉનીઝ ગુણો
વિવિધ રીતે સાઈટ પર ફાળો આપીને બ્રાઉનીઝ ગુણો મેળવાય છે. ગેર-સભ્યો એક જ નોંધ જોવા માટે 50 બ્રાઉનીઝ ગુણો ભરપાઈ કરી શકે. (એક વાર ચૂકવ્યા પછી, અહેવાલ (ફરીથી કામ કરવાની શક્યતા અને ટિપ્પણીઓ સમાવિષ્ટ) હંમેશ માટે દેખાતો રહે છે.)

તમે બ્રાઉનીઝ મેળવવા માટે નોંધણી થયેલા હોવા જોઈએ.

ProZ.com પાકીટમાંથી રોકડા
જેમ તમે સાઈટનો ઉપયોગ કરો તેમ એક વખતમાં એક માત્ર-સભ્યના અમુક હક્કો ખરીદવા ProZ.com "પાકીટ" ને નાની રકમ રોકડી ભરી શકો છો. એક જ બ્લુ બોર્ડ નોંધ જોવાની કિંમત 50 યુ.એસ. સેંટ છે. (એક વાર ચૂકવ્યા પછી, અહેવાલ (ફરીથી કામ કરવાની શક્યતા અને ટિપ્પણીઓ સમાવિષ્ટ) હંમેશ માટે દેખાતો રહે છે.)
તમારું પાકીટ વાપરવા માટે તમારે નોંધણી થયેલા હોવું જોઈએ.

Translator likelihood of working again (LWA) info
Overall:
4.8 364 entries
Past 12 months:
5 157 entries


નોંધોનો સારાંશ

તારીખ સેવા પ્રદાતા Service provider કુડોઝ- બ્રાઉનીઝ ટિપ્પણી ફરીથી કામ કરવાની શક્યતા (એલ.ડબલ્યુ.એ.) ફરીથી કામ કરવાની શક્યતા
Aug 16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
220 - 3169
5
Aug 16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
44 - 300
5
Aug 16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
223 - 2090
5
Aug 14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Aug 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 443
5
Aug 9
પહોંચ સિમિત કરાઈ
151 - 921
5
Aug 2
પહોંચ સિમિત કરાઈ
68 - 2185
5
Aug 1
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jul 31
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 490
5
Jul 31
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 300
5
Jul 27
પહોંચ સિમિત કરાઈ
153 - 743
5
Jul 27
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4028
5
Jul 26
પહોંચ સિમિત કરાઈ
528 - 3687
5
Jul 25
પહોંચ સિમિત કરાઈ
67 - 2718
5
Jul 21
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4030
5
Jul 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 422
5
Jul 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jul 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
35 - 65
5
Jul 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
63 - 303
5
Jul 12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
58 - 445
5
Jul 11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jul 7
પહોંચ સિમિત કરાઈ
36 - 668
5
Jul 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
31 - 330
5
Jul 4
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Jul 4
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 606
5
Jun 30
પહોંચ સિમિત કરાઈ
52 - 9335
5
Jun 28
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jun 26
પહોંચ સિમિત કરાઈ
592 - 4581
5
Jun 24
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jun 23
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 315
5
Jun 14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 508
5
Jun 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
26 - 423
5
Jun 8
પહોંચ સિમિત કરાઈ
166 - 6489
5
Jun 7
પહોંચ સિમિત કરાઈ
72 - 1028
5
Jun 7
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jun 7
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
4
Jun 2
પહોંચ સિમિત કરાઈ
320 - 350
5
May 31
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 135
5
May 31
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 372
5
May 31
પહોંચ સિમિત કરાઈ
272 - 230
5
May 23
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4986
5
May 23
પહોંચ સિમિત કરાઈ
11 - 311
5
May 22
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
May 18
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1212 - 1534
5
May 17
પહોંચ સિમિત કરાઈ
38 - 465
5
May 16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
44 - 1388
5
May 15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
316 - 220
5
May 12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
64 - 1586
5
May 11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 623
5
May 11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 179
5
May 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 563
4
May 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 678
5
May 2
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 403
5
May 2
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2718 - 571
5
May 2
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 471
5
Apr 27
પહોંચ સિમિત કરાઈ
64 - 690
5
Apr 26
પહોંચ સિમિત કરાઈ
81 - 1384
5
Apr 25
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 422
5
Apr 25
પહોંચ સિમિત કરાઈ
43 - 593
5
Apr 21
પહોંચ સિમિત કરાઈ
118 - 3729
4
Apr 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 384
5
Apr 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Apr 9
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Apr 4
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Mar 31
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 366
5
Mar 30
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 153
5
Mar 30
પહોંચ સિમિત કરાઈ
14 - 1193
4
Mar 28
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Mar 27
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 460
5
Mar 24
પહોંચ સિમિત કરાઈ
275 - 89
4
Mar 24
પહોંચ સિમિત કરાઈ
240 - 782
5
Mar 24
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 873
5
Mar 23
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Mar 23
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 124
5
Mar 22
પહોંચ સિમિત કરાઈ
99 - 597
5
Mar 22
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 1373
5
Mar 16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
821 - 2183
5
Mar 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 650
5
Mar 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
89 - 3192
5
Mar 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
150 - 1845
5
Mar 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 3920
5
Mar 9
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1865
5
Mar 7
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 710
5
Mar 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 1080
5
Mar 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 461
5
Mar 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 300
5
Mar 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20279 - 29530
5
Feb 24
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 423
5
Feb 24
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 316
5
Feb 21
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Feb 20
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 988
5
Feb 20
પહોંચ સિમિત કરાઈ
87 - 2576
5
Feb 16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
55 - 1030
5
Feb 15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1650
5
Feb 14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Feb 14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Feb 14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
231 - 1189
5
Feb 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
718 - 24
5
Feb 9
પહોંચ સિમિત કરાઈ
19 - 43
5
Feb 6
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Feb 1
પહોંચ સિમિત કરાઈ
80 - 2057
5
Feb 1
પહોંચ સિમિત કરાઈ
35 - 2131
5
Jan 31
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 747
5
Jan 26
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jan 23
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Jan 16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 703
5
Jan 16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
159 - 1277
5
Jan 13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Jan 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
22 - 300
5
Jan 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1620
5
Jan 10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 468
5
Jan 9
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 305
5
Jan 9
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 850
5
Dec 30 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
264 - 4489
5
Dec 21 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
59 - 13
5
Dec 20 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 2667
5
Dec 20 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 2110
5
Dec 19 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 825
5
Dec 12 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
224 - 8874
5
Dec 12 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Dec 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 3022
5
Dec 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Dec 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Dec 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 870
5
Dec 1 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 650
5
Nov 28 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 2295
5
Nov 15 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1600
5
Nov 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
128 - 500
5
Oct 31 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 313
5
Oct 26 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 1400
5
Oct 25 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Oct 18 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 896
5
Oct 13 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 405
5
Oct 13 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
436 - 3020
5
Oct 13 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 353
4
Oct 12 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
73 - 60
5
Oct 10 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 300
5
Oct 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
30 - 877
5
Oct 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 765
5
Oct 4 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Oct 3 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 274
5
Sep 30 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 6978
5
Sep 23 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4873
5
Sep 21 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 403
4
Sep 16 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
94 - 1624
5
Sep 15 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Sep 14 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Sep 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
42 - 25
5
Sep 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Sep 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 150
5
Sep 1 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 460
5
Aug 29 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
11 - 5043
5
Aug 25 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
294 - 1744
5
Aug 25 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
93 - 2975
5
Aug 23 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 3393
5
Aug 19 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 1659
5
Aug 8 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 723
5
Aug 6 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 510
5
Aug 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
92 - 2329
5
Aug 2 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
83 - 1422
5
Jul 26 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 600
5
Jul 20 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
40 - 2180
5
Jul 18 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
93 - 509
5
Jul 18 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
122 - 633
5
Jul 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
472 - 4276
5
Jul 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
58 - 4162
5
Jul 1 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 100
5
Jul 1 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 363
5
Jun 30 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1450
5
Jun 21 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
67 - 1361
5
Jun 19 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
176 - 3421
5
Jun 14 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
19 - 659
5
Jun 13 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
371 - 2108
5
Jun 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1210 - 917
5
May 27 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 315
5
May 26 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1182 - 13329
5
May 19 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
146 - 1041
5
May 17 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
233 - 1322
5
May 17 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
273 - 2931
5
May 12 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
May 3 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
221 - 1012
5
Apr 28 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
27 - 597
5
Apr 28 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 229
5
Apr 23 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 950
5
Apr 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 820
5
Apr 10 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 455
5
Apr 7 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Apr 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1433
5
Apr 1 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
64 - 509
5
Apr 1 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 535
5
Mar 29 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 1055
5
Mar 21 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Mar 21 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
433 - 3974
5
Mar 18 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
15 - 300
5
Mar 17 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
4
Mar 14 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 550
5
Mar 13 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 305
5
Mar 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
105 - 8737
5
Mar 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 755
5
Mar 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 1482
5
Mar 10 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
449 - 2691
5
Mar 9 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
210 - 1425
5
Mar 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 17300
5
Mar 1 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
40 - 962
5
Feb 29 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 6473
5
Feb 26 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4986
5
Feb 23 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Feb 22 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
28 - 450
5
Feb 18 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
213 - 7812
5
Feb 18 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
128 - 1385
5
Feb 17 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
60 - 1885
5
Feb 17 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 208
5
Feb 16 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 2341
5
Feb 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 330
5
Jan 31 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
160 - 679
5
Jan 26 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2582 - 3747
4
Jan 23 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
219 - 783
4
Jan 22 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
38 - 376
4
Jan 22 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
86 - 1211
5
Jan 22 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
312 - 3582
5
Jan 19 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 2998
5
Jan 18 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
561 - 2279
5
Jan 15 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 2973
5
Jan 13 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
34 - 1000
5
Jan 11 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 300
5
Jan 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jan 5 '16
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 453
5
Dec 22 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 660
5
Dec 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 511
5
Dec 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Dec 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 87
5
Dec 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
425 - 1946
5
Dec 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
27 - 1793
4
Dec 3 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
273 - 7682
5
Dec 2 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 400
5
Dec 2 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
61 - 412
5
Dec 2 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 250
5
Dec 1 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
536 - 4990
5
Nov 30 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1698
5
Nov 25 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
277 - 2852
5
Nov 23 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - -50
5
Nov 23 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7 - 586
5
Nov 17 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 13 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Nov 13 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
313 - 1209
5
Nov 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 2609
5
Nov 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Oct 24 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 1073
5
Oct 21 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Oct 15 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Oct 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
531 - 12328
5
Oct 3 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
322 - 2030
5
Sep 24 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 436
5
Sep 21 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
80 - 1981
5
Sep 21 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 200
5
Sep 16 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Sep 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 418
5
Sep 10 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 238
2
Sep 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 300
5
Sep 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
69 - 1076
5
Sep 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 554
5
Sep 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 396
5
Sep 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Sep 3 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
42 - 614
5
Sep 3 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 50
5
Sep 1 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
55 - 4573
5
Aug 27 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
43 - 474
5
Aug 26 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 884
5
Aug 26 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4918
5
Aug 21 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
175 - 330
5
Aug 20 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 765
5
Aug 16 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
20 - 725
4
Aug 14 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1363 - 3279
5
Aug 12 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1939 - 2533
5
Aug 11 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 440
5
Aug 7 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 3022
5
Aug 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1098
5
Aug 5 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 540
4
Jul 24 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
152 - 618
5
Jul 24 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 350
5
Jul 22 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 788
5
Jul 20 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
35 - 65
5
Jul 14 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Jul 13 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 158
5
Jul 13 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 450
5
Jul 13 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
7 - 410
5
Jul 13 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
10 - 683
5
Jul 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1774 - 8062
5
Jul 8 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1350
5
Jul 6 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 865
5
Jul 1 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
313 - 3428
2
Jun 27 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 470
5
Jun 27 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 4813
5
Jun 25 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 850
5
Jun 9 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
131 - 2824
5
May 19 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 2710
5
Mar 24 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1853 - 3845
5
Mar 17 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
2101 - 3875
4
Feb 2 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 205
5
Jan 14 '15
પહોંચ સિમિત કરાઈ
47 - 1507
5
Dec 12 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
103 - 1202
5
Dec 4 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 3155
5
Dec 1 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 300
5
Nov 28 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
11 - 2371
4
Oct 31 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 500
5
Oct 18 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
5373 - 8375
5
Oct 8 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
74 - 3980
4
Sep 15 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1850
5
Sep 4 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
43 - 1889
5
Aug 13 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
57 - 3634
5
Jul 10 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
403 - 2093
5
Jun 19 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 1005
5
Apr 24 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 710
5
Apr 17 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
12 - 8660
5
Feb 5 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1465 - 43820
5
Jan 22 '14
પહોંચ સિમિત કરાઈ
762 - 4824
5
Dec 1 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 11981
5
Nov 25 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 5124
5
Nov 13 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
542 - 4587
5
Nov 11 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - -50
5
Nov 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 550
4
Oct 28 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
23 - 575
5
Sep 11 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1209
5
Aug 21 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
6 - 392
5
Jul 14 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
35 - 65
4
May 8 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 310
4
Apr 12 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
52 - 5951
5
Apr 10 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
128 - 1722
2
Apr 7 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
476 - 10110
4
Apr 6 '13
પહોંચ સિમિત કરાઈ
24 - 549
5
Nov 6 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
4 - 557
5
Aug 9 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
672 - 7213
5
Jun 7 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1466 - 3822
4
May 28 '12
પહોંચ સિમિત કરાઈ
305 - 3360
5
Sep 29 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
5179 - 49182
5
Aug 29 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1005
3
Aug 2 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 973
5
Jul 9 '11
પહોંચ સિમિત કરાઈ
208 - 1292
3
Jul 22 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
380 - 2014
5
May 27 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 945
5
Apr 20 '10
પહોંચ સિમિત કરાઈ
8 - 10343
5
Dec 3 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
32 - 2303
5
Oct 22 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2874
5
Oct 20 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
16 - 939
5
Jun 19 '09
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 6513
4
Nov 29 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
87 - 2576
5
Oct 23 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
484 - 45
2
Sep 26 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 4450
4
Feb 15 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
336 - 12488
5
Feb 13 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
846 - 2481
5
Feb 7 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
373 - 4632
5
Jan 12 '08
પહોંચ સિમિત કરાઈ
579 - 5515
5
Nov 30 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1610
5
Nov 2 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 1698
1
Aug 4 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 129
1
Mar 19 '07
પહોંચ સિમિત કરાઈ
36 - 227
5
Dec 9 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 53
5
Nov 9 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
162 - 26731
5
Aug 3 '06
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 60
2
Mar 9 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
56 - 581
3
Jan 11 '05
પહોંચ સિમિત કરાઈ
1228 - 5617
3
Sep 20 '03
પહોંચ સિમિત કરાઈ
0 - 2666
5

ProZ.com સભ્યના નામો જાંબલા રંગમાં દાખવાય છે.
પોસ્ટ કરનારાઓ વિષે વધારે માહિતી માટે નામો પર માઉસ લઈ જાઓ.

જાહેર ઈનકાર: ProZ.com કોઇપણ પોસ્ટીંગના ચોકસાઇની બહાલી અથવા બાંયેધારી આપતું નથી. ProZ.com કર્મચારીઓ અહિં પોસ્ટ કરેલું કોઈપણ વિષયતત્વ કાઢી નાખવા અથવા સંપાદિત કરવાનો હક્ક અબાધિત (પણ કોઈ કર્તવ્ય હાથ ધરતો નથી) રાખે છે. ProZ.com કર્મચારીઓ બાબતોનું મુદ્રણ થયા પહેલાં પુનઃઅવલોકન કરતાં નથી; રીઅલ-ટાઈમ મધ્યસ્થી ફરજ પર હોતો નથી, તેથી વાંચકો તેમના જોખમે નોંધ કરે છે.


The Blue Board
Database of outsourcers with feedback from service providers

What is the Blue Board?

The Blue Board is a searchable database of language job outsourcers with feedback from service providers.

Learn more

Contact support

Your current localization setting

ગુજરાતી

Select a language

Jobs
  • All of ProZ.com
  • પદ શોધ
  • કાર્યો
  • મંચ
  • Multiple search